Søk

Avfallsbransjen vektlegger samarbeid for bærekraft

På Sirkulas kretsløpspark i Hamar finnes Norges første kjøpesenter basert på ombruk, som er et samarbeid med selvstendig næringsdrivende med hver sine unike bærekaftskonsept. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
27. oktober 2022

Samfunnsbedriftenes bærekraftundersøkelse viser at avfallsbransjen er svært opptatt av bærekraft. Det er et godt utgangspunkt for å skape en mer sirkulær økonomi. Men avfallsbedriftene møter også mange utfordringer.

Om lag 60 prosent av avfallsselskapene som har svart på undersøkelsen sier at bærekraft er en integrert del av virksomhetsstrategien, mens 36 prosent oppgir at de har en tydelig bærekraftstrategi. Dette kan tyde på at mange oppfatter sin kjernevirksomhet til å allerede ligge innenfor bærekraftsområdet, og dermed ikke vurderer det som hensiktsmessig å ha en egen bærekraftstrategi, men velger å ha en bærekraftig strategi.
Undersøkelsen viser videre at avfallsbransjen har stort fokus på miljø, sirkulærøkonomi, innovasjon og FNs bærekraftsmål. Bransje anser partnerskap og samarbeid på tvers av kommunegrenser og mellom ulike sektorer som viktig for å løse bærekraftsutfordringene.
«Som en del av avfallsbransjen kan det aller meste vi gjør forankres i ett eller flere av bærekraftsmålene. Dette går på ulike samarbeidsprosjekter med kommune, private og frivillige, tiltak for avfallsreduksjon og økt ombruk, nullutslippskjøretøy, og -maskiner, bedre offentlige innkjøp og logistikkforbedringer».
(anonym respondent)
Figuren viser at om lag 80 prosent av avfallsbedriftene anser partnerskap og samarbeid på tvers av kommunegrensene som viktig for at de skal nå sine bærekraftsmål.
Figuren viser at om lag 80 prosent av avfallsbedriftene anser partnerskap og samarbeid på tvers av kommunegrensene som viktig for at de skal nå sine bærekraftsmål.
- Avfallsbransjen står midt oppe i en fundamental omstilling med en nøkkelrolle for utvikling av mer sirkulær økonomi og materialgjenvinning. For at avfallsvirksomhetene skal lykkes med omstillingen er det avgjørende med et godt samarbeid mellom både nabokommuner og på tvers av verdikjeder, sier Svein Kamfjord, direktør på avfall og ressurs i Samfunnsbedriftene.
Avfallsselskapene peker på manglende menneskelige ressurser, mangel på økonomiske insentiv og mangel på teknisk kompetanse/indikatorer/verktøy som de tre største utfordringene for å gjennomføre bærkraftsinnsatsen.
Last ned rapporten Bærekraft i samfunnsbedriftene 2022

Følgende hovedfunn trekkes frem for avfallsselskapene

STRATEGI
 • 36 prosent av avfallsbedriftene oppgir at de har en tydelig bærekrafsstrategi.
 • 60 prosent oppgir at bærekraft i stor/svært stor grad er en del av deres overordnede strategi og at de jobber målrettet mot eller flere bærekraftsmål.
 • Nesten samtlige oppgir at de jobber med FNs bærekraftsmål; halvparten i stor grad, som tyder på at dette er et viktig rammeverk som setter egen virksomhet inn i en større sammenheng for bærekraftig utvikling.
 • De viktigste driverne bak bærekraftsinnsatsen er å svare på eiernes forventninger, ta ansvar for større samfunnsendringer og innbyggerne etterspør bærekraftige tjenester.
GJENNOMFØRING
 • Nesten 100 prosent av avfallsselskapene oppgir at de jobber med sirkulærøkonomi. Tre av fire jobber med sirkulærøkonomi i stor grad.
 • Om lag 90 prosent jobber med bærekraftstiltak knyttet til den daglige driften av anlegg/fasiliteter, innkjøp/leverandører og transport/logistikk i stor/noen grad med vekt på sistnevnte.
 • 87 prosent oppgir at de jobber med innovasjon/utvikling for å bli mer bærekraftige.
 • Om lag tre av fire er opptatt av miljøsertifisering i stor/noen grad, med vekt på førstnevnte.
 • Nærmere halvparten oppgir at de i stor/noen grad er opptatt av EUs taksonomi og grønne lån, med vekt på sistnevnte, men forventes å bli en mer betydningsfull faktor fremover.
 • 45 prosent er opptatt av åpenhetsloven, som er under gjennomsnittet, til tross for at det er flest avfallsselskap som omfattes av loven blant Samfunnsbedriftenes medlemmer.
 • 95 prosent er opptatt av FNs bærekraftsmål, langt over gjennomsnittet.
 • 75 prosent jobber med kjønn, mangfold og inkludering i noen/stor grad, med vekt på førstnevnte. Dette er lavere enn gjennomsnittet.
MULIGHETER
 • Åtte av ti avfallsselskap oppgir at partnerskap og samarbeid med andre kommuner er viktig for å nå virksomhetenes bærekraftsmål, som muligens reflekterer at interkommunale selskap er mest vanlig innenfor avfallsbransjen.
 • 86 prosent anser innovasjon og utvikling som viktig virkemiddel for bærekraftig utvikling.
UTFORDRINGER
 • Avfallsselskapene peker på manglende menneskelige ressurser, mangel på økonomiske insentiv og mangel på teknisk kompetanse/indikatorer/verktøy som de tre største utfordringene for å gjennomføre bærkraftsinnsatsen.
 • Halvparten oppgir at standardisert lovverk er det viktigste virkemiddelet fra myndighetenes side for at de skal få gjennomført bærekraftsinnsatsen.
ORGANISERING OG KULTUR
 • 68 prosent oppgir at bærekraft er godt forankret i ledelsen og 61 prosent opplever at de ansatte er godt motiverte til å jobbe med bærekraft, mens 58 prosent sier de har tilstrekkelig støtte hos eierne.
 • Kun 14 prosent opplever å ha tilstrekkelige menneskelige ressurser, og knappe 8 prosent oppgir at de har tilstrekkelige metoder/verktøy til å løse de bærekraftsutfordringene.
 • Over halvparten melder at de har tilgang til nettverk og initiativ, som kan støtte innsatsen.
 • Kun én av tre opplever at de har tydelige nasjonale retningslinjer.
 • Selskaper som har fulltidsansatte i en bærekraftsrolle er i kraftig mindretall; men det er mer vanlig innenfor avfallsbransjen enn de øvrige bransjene i Samfunnsbedriftene (16 prosent).
FREMDRIFTSMÅLING
 • For alle bransjer er bærekraftsrapportering som et styringsverktøy mangelvare, og det er et stort forbedringspotensial på bruken av bærekraftsindikatorer.

Les mer om

Bærekraftsrapporten

Samfunnsbedriftene har gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer, og resultatene finnes i rapporten "Bærekraft i samfunnsbedriftene 2022".
Målet har vært å finne ut hvordan selskapene jobber med bærekraft, og hvilke utfordringer og muligheter dette arbeidet gir.
Undersøkelsen ble sendt til daglige ledere i virksomhetene, som i all hovedsak valgte å svare selv.
29 prosent av medlemsmassen svarte på undersøkelsen. Avfallsselskapene utgjør 26 prosent av respondentene (av totalt 139 svar). Dette betyr at 33 prosent av avfallsmedlemmene har svart på undersøkelsen.
Last ned rapporten her

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern