Søk

Endringer i kommuneloven:

Bedriftene må hensyntas når kommuneloven endres

Bilde av to ansatte ved Nedre Romerike vannverk.
Det er viktig at kommuneloven også er tilpasset bedriftene som er kommunalt eie. Her illustrasjonsbilde fra Nedre Romerike Vannverk IKS. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
11. november 2022

Krav om minimumsavdrag på lån må tilpasses både kommunale virksomheter som er bundet av selvkostreglene og de som driver mer forretningmessig. Det går frem av Samfunnsbedriftenes høringssvar.

Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker å gjøre endringer i kommuneloven. Da kommuneloven i en rekke tilfeller kan få betydning for kommunalt eide virksomheter og bedrifter, har Samfunnsbedriftene avgitt høringssvar i saken.
Vi har kommentert følgende i høringsnotatet:
  • Kapittel 14 om minimumsavdrag på lån og nye forskriftshjemler
  • Kapittel 15 om navn på interkommunale samarbeid etter kommuneloven
  • Kapittel 16 om varsling til kontrollutvalget om møter i kommunale selskapet

Klargjøring rundt minimumsavdrag

Kommuneloven har egne regler om minimumsavdrag på lån. Dersom kommunen organiserer deler av sin virksomhet i kommunale foretak, interkommunale politiske råd eller kommunale oppgavefellesskap, og/eller oppretter lånefond, oppstår det enkelte problemstillinger om minimumsavdrag for disse virksomhetene.
Det foreslås derfor en ny forskriftshjemmel i kommuneloven § 14-18 som vil gi departementet muligheten til å klargjøre og tydeliggjøre nærmere hvordan reglene om minimumsavdrag skal forståes for de nevnte organisasjonsformene.

Må kunne tilpasses bedriftene

Samfunnsbedriftene støtter forslaget. Samtidig peker vi på at både kravet om minimumsavdrag, og de nevnte forskriftsreglene, må kunne tilpasses virksomheter som driver selvkosttjenester og/eller mer forretningsorientert og konkurranseutsatt virksomhet.
Departementet foreslår at det skal være mulig å benytte forkortelsene «IPR» for «interkommunalt politisk råd» og «KO» for «kommunalt oppgavefellesskap» i virksomhetens navn. Samfunnsbedriftene mener forslaget er fornuftig og kan bidra til forenkling.

Kommunen skal varsle utvalg

Kommuneloven § 23-6 regulerer kontrollutvalgets innsyn og undersøkelser i selskaper og fastsetter at kontrollutvalget har rett til å være til stede i generalforsamling (AS), representantskap (IKS) og andre eierorganer i heleide kommunale selskaper.
Departementet foreslår å presisere i kommuneloven at det er kommunen som har en plikt til å varsle kontrollutvalget om møtene. Dette er en bedre og enklere ordning enn om selskapene selv skulle ha en varslingsplikt.
Samfunnsbedriftene støtter forslaget.
Samfunnsbedriftenes høringssvar

Les mer om

Kommuneloven skal endres

Kommunal- og distriktsdepartementet sendte 22. juni 2022 ut et høringsnotat med forslag til å endre kommuneloven.
Høringsnotatet fra departementet
Flere endringer kan få betydning for virksomheter og bedrifter i kommunalt eie.
Samfunnsbedriftenes høringssvar

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern