Søk

Ny stortingsmelding om brann- og redningsvesenet

Brann- og redningsmeldingen gir ikke alle svar

Illusgtrasjonsbilde fra Rogaland Brann og Redning IKS. Foto: Kari Synnøve Vigre
|
Publisert:
22. mars 2024

Det er hele 15 år siden sist det kom en egen melding om brann og redning til Stortinget. Så meldingen som ble lagt frem 22. mars var etterlengtet. Spørsmålet er om vi har fått det vi vil ha i den. Svaret er både ja og nei.

Regjeringen har nå overlevert «Brann- og redningsvesenet — Nærhet, lokalkunnskap og rask respons i hele landet» Meld. St. 16 (2023–2024) til Stortinget. Meldingen skal behandles i justiskomiteen, og det er forventet at komiteens innstilling foreligger før sommeren.
Vi i Samfunnsbedriftene Brann og redning har jobbet med å få på plass en melding til Stortinget om brann og redning de syv siste årene, så vi kan trygt si at dette har vært et tålmodighetsarbeid.
Innholdet i en slik melding vil forhåpentligvis være det som setter retning for å utvikle tjenesten i mange år framover.

Hva er vi fornøyd med i meldingen?

På beredskapsområdet er regjeringen tydelig på at brann- og redningsvesenet fortsatt skal være et kommunalt ansvar og at tjenesten skal være lokalt forankret med god lokal kunnskap og kort responstid.
Regjeringen vil tydeliggjøre hvilke forebyggende- og beredskapsoppgaver alle brann- og redningsvesen skal håndtere. Vi støtter arbeidet med å få definert en grunnportefølje av oppgaver og håper det nå blir nedfelt i lov og forskrift, og ikke minst fulgt opp gjennom tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Samfunnsbedriftene mener, som regjeringen, at lokal forankring og eierskap er viktig. Men vi mener også at dette fint kan ivaretas i et forpliktende samarbeid på tvers av kommunegrenser.
Videre er vi fornøyd med at regjeringen vil sikre regler som gir ansatte i brann- og redningsvesenet rett til erstatning ved skader som skyldes pålagt trening. Oppdraget ligger nå hos DSB, som skal vurdere hvordan en slik erstatningsordning kan utformes.

Hva bør endres i meldingen?

Samfunnsbedriftene Brann og redning synes generelt at meldingen til Stortinget er altfor lite konkret med hensyn til behovet for samarbeid på tvers av kommunegrenser for å løse stadig flere og mer krevende oppgaver fremover.
Frivillig regionalt samarbeid kan gi mye men vi synes likevel ikke oppfordringen til frivillig regionalt samarbeid mellom selvstendige brannvesen alene er svaret på de framtidige utfordringene som blant annet er skissert i innstillingen fra arbeidsgruppen som leverte innspillet til denne meldingen, Totalberedskapskommisjonen, Generalistkommuneutvalget med flere.
Alle disse rapportene peker på behovet for mer forpliktende interkommunalt samarbeid for å løse krevende oppgaver i årene som kommer. Vi ser også at regjeringen har høye ambisjoner på forebyggingsområdet, noe vi støtter fullt ut.
Likevel er vi tvilende til om det mulig å realisere slike ambisjoner uten å lage større fagmiljøer ute i landet på forebygging.
Brannforebygging er et kompetansekrevende fagfelt som kan være utfordrende å få fulgt opp skikkelig i brøkdelsstillinger og uten å være en del av større fagmiljø.

Hvordan jobber framover?

Samfunnsbedriftene Brann og redning vil sammen med våre medlemmer bruke tiden fram mot sommeren godt med tanke på å forsøke å påvirke viktige beslutningstakere i justiskomiteen på Stortinget, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, DSB med flere.
Vi har også gode alliansepartnere hos arbeidstakerorganisasjonene som vi vil samarbeide med fram mot sommeren. Vi vil komme tilbake med mer om hva vi mener og hvordan vi skal jobbe videre.
For dere som kanskje er litt skuffet der ute, er det viktig å huske på at det er nå jobben starter med å påvirke beslutningstakerne i alle kanaler!

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern