Søk

Brann- og redningstjenesten mangler helhetlig tilnærming til bærekraft

Brann -og redningstjenestene har hatt stort fokus på likestilling og mangfold de siste årene (foto: fra arkivet).
|
Publisert:
26. oktober 2022

Samfunnsbedriftene har gjennomført en bærekraftundersøkelse blant medlemmene. Den viser at brann- og redningstjenestene har stort fokus på likestilling og mangfold, men mangler en strategisk forankret bærekraftsinnsats.

Brann- og redningstjenestene er den bransjen blant Samfunnsbedriftenes medlemmer som har lengst vei å gå for å forankre bærekraft i virksomhetenes ledelse. Ingen av respondentene fra brann/redning i denne undersøkelsen oppgir at de har en tydelig bærekraftstrategi. Én av ti sier at bærekraft i stor grad er en integrert del av deres overordnede strategi.
I gjennomsnitt svarer én av tre medlemmer i Samfunnsbedriftene at de har en tydelig bærekraftstrategi og om lag halvparten oppgir at bærekraft er en integrert del av deres virksomhetsstrategi.
Brannsjefene gir også klart uttrykk for at de har verken tilstrekkelig med arbeidskraft, prosesser eller verktøy som kan støtte opp under bærekaftsinnsatsen.
Samtidig reflekterer undersøkelsen at det jobbes med ulike bærekraftsaspekt knyttet til drift, innovasjon og ikke minst likestilling.
Brann -og redningstjenestene har hatt stort fokus på likestilling og mangfold de siste årene (foto: fra arkivet).
- Brann- og redningstjenesten har de siste årene vært opptatt av å håndtere konsekvensene av klimaendringene i form av ekstremvær, flom, skred med mer. Det har i mindre grad vært fokus på tjenestens eget klimaavtrykk, sier direktør for Samfunnsbedriftene brann og redning Øistein Gjølberg Karlsen.
- Med Samfunnsbedriftenes pågående arbeid med bærekraft for våre medlemmer ønsker vi å bidra til at dette også kommer høyere på dagsorden i landets brann- og redningstjenester, avslutter han.
Følgende hovedfunn trekkes frem for brann -og redningsvirksomhetene:
STRATEGI
 • Ingen av respondentene oppgir at de har en tydelig bærekraftstrategi.
 • 9 prosent sier at bærekraft i stor grad er en integrert del av deres overordnede strategi. Tilsvarende andel for havnene og avfallsbedriftene er 60 prosent.
 • 9 prosent oppgir at de jobber målrettet mot ett eller flere bærekraftsmål, som er under gjennomsnittet blant Samfunnsbedriftenes medlemmer.
GJENNOMFØRING
 • Om lag halvparten sier at deres virksomhet jobber med FNs bærekraftsmål i stor/noen grad.
 • Om lag 90 prosent oppgir at de jobber med kjønn, mangfold og inkludering i stor/noen grad.
 • Mer enn 70 prosent sier at de jobber med innovasjon for å bli mer bærekraftige.
 • Mer enn 60 prosent gir uttrykk for at de jobber med åpenhetsloven i stor/noen grad, med vekt på det siste.
 • 70 prosent jobber med bærekraftstiltak i stor/noen grad knyttet til den daglige driften, knyttet til anlegg/fasiliteter, innkjøp/leverandører og transport/logistikk.
 • Ni prosent oppgir at de jobber med EUs taksonomi/grønne lån eller med miljøsertifisering
MULIGHETER
 • 80 prosent av respondentene anser innovasjon som et viktig virkemiddel for å nå bærekraftsmål som brann- og redningsvirksomhetene setter seg.
 • Sammenlignet med de øvrige bransjene legger brann/redning lite vekt på samarbeid med andre kommuner som et grep for å nå sine bærekraftsmål (36 prosent).
 • Partnerskap og samarbeid mellom ulike sektorer derimot blir sett på som et viktig virkemiddel for å nå bærekraftsmål (64 prosent).
UTFORDRINGER
 • Brann-/redningstjenester peker på mangel på standardisert lovverk, mangel på teknisk kompetanse/indikatorer/verktøy og bekymring rundt økonomisk lønnsomhet som de tre største utfordringene for å jobbe med bærekraft.
 • Det viktigste bidraget fra myndighetene for at virksomhetene skal få gjennomført bærekraftsinnsatsen er «andre økonomiske insentiv» (f.eks. tilskudd), etterfulgt av standardisert lovverk. ORGANISERING OG KULTUR
 • Ifølge undersøkelsen er bærekraft dårligst forankret i virksomhetene innenfor brann/redning, der ni prosent oppgir at bærekraft er forankret i ledelsen.
 • Ni prosent opplever å ha nødvendig støtte fra eierne, som skiller seg vesentlig fra de øvrige bransjene hvor mer enn halvparten opplever å ha nødvendig støtte.
 • Ni prosent mener at de ansatte er motiverte for å jobbe med bærekraft, som gjør at bransjen fremstår som minst motivert til å jobbe med bærekraft.
 • Ingen av respondentene oppgir at de har tilstrekkelig med arbeidskraft og ressurser til å jobbe med bærekraft.
 • Ingen av respondentene opplever å ha tilstrekkelig prosesser/prosedyrer /systemer eller metoder/verktøy som kan støtte opp under bærekraftsarbeidet.
 • Ni prosent oppgir at de har tilgang til nettverk og initiativ som kan støtte bærekraftsinnsatsen; mens til sammenligning oppgir halvparten av avfallsbedriftene at de har tilgang til nettverk og initiativ.
 • Nasjonale retningslinjer oppleves som utydelige
 • Ingen av brann-/redningsvirksomhetene har fulltidsansatte i en bærekraftsrolle.
FREMDRIFTSMÅLING
 • For alle bransjer er bærekraftsrapportering som et styringsverktøy mangelvare, og det er et stort forbedringspotensial på bruken av indikatorer og miljøsertifiseringer.

Les mer om

Bærekraftsrapporten 2022

er en undersøkelse som Samfunnsbedriftene har gjennomført blant sine medlemmer.
Målet er å finne ut hvordan de jobber med bærekraft, og hvilke utfordringer og muligheter dette arbeidet gir.
Undersøkelsen ble sendt til daglige ledere i virksomhetene, som i all hovedsak valgte å svare selv. 29 prosent av medlemsmassen svarte på undersøkelsen.
Avfallsselskaper utgjør 26 prosent av respondentene (av totalt 139 svar). Dette betyr at 33 prosent av avfallsmedlemmene har svart på undersøkelsen.
Last ned rapporten

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern