Søk

Endringer i lover og forskrifter som trådte i kraft 1. juli 2023:

Disse lovene og forskriftene ble endret 1. juli

Dommerklubbe og Norges lover i rettssal.
Foto: Glenn Stangeland (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
|
Publisert:
3. juli 2023

Flere endringer i lover og forskrifter trådte i kraft 1. juli 2023. Her finner du en oversikt over de mest relevante endringene for medlemmer av Samfunnsbedriftene.

Artikkelen er todelt. Først kommer endringer som kan angå din bedrift som arbeidsgiver. Disse gjelder blant annet korttids innleie av arbeidstakere, sykmelding og NAVs satsing på unge som har falt utenfor arbeidsmarkedet.
Så kommer endringene som kan angå din bedrift som organisasjon. Disse gjelder lov om interkommunale selskaper og kommuneloven.
Oversikten er ikke uttømmende. Se faktaboks for å finne lenke til en uttømmende oversikt.

Din bedrift som arbeidsgiver

Overgangsordning for konkrete innleieavtaler opphørte 1. juli
Reglene for å leie inn fra bemanningsforetak ble strammet inn med virkning fra 1. april 2023. Man fjernet adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak når arbeidet er av «midlertidig karakter».
Men to unntaksregler ble samtidig innført ved forskrift. Det ble innført en overgangsperiode på tre måneder for konkrete innleieavtaler og oppdragskontrakter som forelå før 1. april 2023. Disse overgangsreglene opphørte 1. juli.
Ansatte kan få sykmelding etter e-konsultasjon
I dag er hovedregelen i folketrygdloven at en pasient skal undersøkes fysisk av en lege (eller en annen sykmelder) før det kan utstedes sykmelding.
Folketrygdloven § 8-7 er nå endret, slik at det kan utstedes sykmelding uten fysisk undersøkelse hos lege. Lovendringen trådte i kraft 1. juli.
Les mer på nettsiden til Den norske legeforeningen:
Sykmelding etter e-konsultasjon
Ny ungdomsgaranti i NAV fra 1. juli
Regjeringen styrker innsatsen overfor unge som har falt utenfor og trenger hjelp til å komme i arbeid. Den nye ungdomsgarantien skal gi unge mulighet til å fullføre fagbrev eller annen videregående opplæring for å komme i arbeid.
Ungdomsgarantien gjelder personer mellom 16 og 30 år som har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Oppfølgingen skal tilpasses den enkeltes forutsetninger, behov, jobbønsker og situasjonen i arbeidsmarkedet.
Brukermedvirkning er viktig og den unge skal ha en aktiv rolle i planleggingen av aktiviteter.
Les mer på regjeringen.no:
Ungdomsgaranti i NAV
Endringer i tiltakspengeforskriften
Som følge av denne nye ungdomsgaranti fra NAV, er det også vedtatt en endring av tiltakspengeforskriften, (forskrift 4. november 2013 nr. 1286 om tiltakspenger mv.).
Med endringene kan de som får arbeid med støtte og individuell jobbstøtte etter den nye forskriften, motta tiltakspenger.
Forskrift om tiltakspenger mv. (tiltakspengeforskriften)

Din bedrift som organisasjon

Endringer i lov om interkommunale selskaper
Stortinget har vedtatt endringer i IKS-loven. Noen av endringene trer i kraft 1. juli, andre trer i kraft fra nyttår av. Fra 1. juli gjelder nye regler for valg av representantskapsmedlemmer (avtalevalg og krav til antall varamedlemmer).
Det betyr at kommunestyrene kan benytte seg av avtalevalg når de skal velge representantskapsmedlemmer til interkommunale selskap kommende høst. Og kommunestyrene skal sørge for at det velges minst to varamedlemmer for hvert faste medlem i representantskapet.
Også endringene som reduserer statens rolle i organiseringen av selskapene trer i kraft 1. juli 2023.
Vi har tidligere skrevet om endringene av IKS-loven som gjelder åpne representantskapsmøter og nye økonomiregler:
IKS-loven endres
Disse endringene trer i kraft 1. januar 2024.
Her finner du lovvedtak om alle endringene av IKS-loven:
Lovvedtak 59 (2022-2023)
Endringer i kommuneloven
Det er også vedtatt endringer i kommuneloven som trer i kraft 1. juli. Endringene gjelder reglene om arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer.
I tillegg er det vedtatt en rekke andre justeringer og presiseringer. Her finner du stortingsproposisjonen som tar for seg endringene:
Stortingsproposisjon 60 L (2022-2023)

Les mer om

Endringer av lover og forskrifter

På regjeringen.no finner du en fullstendig oversikt over endringer i lover og forskrifter.
Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2023

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern