Søk

Offentlige anskaffelser:

Faller din anskaffelse inn under unntaket om "utvidet egenregi"?

Mann som ser ut av et vindu.
Med "utvidet egenregi" tenker man normalt på en situasjon der leverandøren er kontrollert av oppdragsgiver. Foto: Laurenz Kleinheider/Unsplash
Publisert:
9. august 2021

Oppdragsgiver kan tildele oppdrag direkte til rettssubjekter uten å følge anskaffelsesregelverket, forutsatt at vilkårene for "utvidet egenregi" er oppfylt.

"Utvidet egenregi" er et av de viktigste unntakene fra anskaffelsesregelverket i praksis, og er regulert i anskaffelsesforskriften § 3-1.

Anskaffelsesreglenes virkeområde

Utgangspunktet er at anskaffelsesregelverket kun kommer til anvendelse når det foreligger en gjensidig bebyrdende kontrakt mellom to selvstendige parter. Klassisk egenregi innebærer at oppdragsgiver løser oppgaver med egne ressurser, for eksempel ved at kommunalt ansatte hjemmehjelpere utfører oppdrag for en kommune. Disse situasjonene er selvsagt ikke underlagt anskaffelsesregelverket.
I motsatt ende har vi situasjonen hvor kommunen går ut i markedet og kjøper omsorgstjenester av private aktører. Disse vil være basert på gjensidige bebyrdende kontrakter og dermed være underlagt regelverket. Så langt er ytterpunktene klare.
Problemet oppstår når oppdragsgiver og tilbyder mer eller mindre er tett knyttet opp til hverandre, gjerne gjennom eierskap og omsetning. Om visse vilkår er oppfylt, vil oppdragsgiver kunne tildele kontrakter direkte til en slik organisasjon gjennom unntaket for "utvidet egenregi" (i praksis bare omtalt som «egenregi»).

Utvidet egenregi

Med "utvidet egenregi" tenker man normalt på situasjonen der leverandøren er kontrollert av oppdragsgiver. EU-direktivene på dette området innfører i midlertid en konserntankegang, som innebærer at unntaket kan brukes ved tildelinger av kontrakt mellom virksomheter i samme konsern – uavhengig av hvem som kontrollerer hvem. Dette er fulgt opp i anskaffelsesforskriften § 3-1 tredje ledd.
Forskriftene åpner således uttrykkelig for omvendt egenregi – dvs. at et underliggende organ foretar en anskaffelse fra et overordnet organ. Egenregi mellom søsterrettssubjekter er også omfattet - at en virksomhet kan tildele en kontrakt til en annen virksomhet som er kontrollert av samme felles eier. Dette inkluderer også situasjonen med indirekte kontroll – kontraktstildelinger mellom mormor og datterdatter.
Rettspraksis har slått fast at oppdragsgivere kan utøve kontroll i fellesskap med andre offentlige oppdragsgivere, og vilkårene for dette er regulert i anskaffelsesforskriften § 3-2.
Det er tre vilkår som må være oppfylt for det foreligger "utvidet egenregi", slik at en kontrakt kan tildeles direkte, uten hensyn til anskaffelsesregelverket. Disse kalles "kontrollvilkåret", "omsetningsvilkåret" og "kapitalvilkåret".

Kontrollvilkåret

Oppdragsgiver må ha en kontroll over tilbyder som tilsvarer den kontroll hun har over egen virksomhet. Kravet til kontroll er oppfylt når oppdragsgiver utøver bestemmende innflytelse over både strategiske mål og viktige beslutninger i det kontrollerte rettssubjektet. Slik kontroll kan også utøves gjennom andre rettssubjekter som oppdragsgiver kontrollerer på samme måte.
I praksis innebærer dette at vedtekter, styresammensetning og ikke minst eierandeler vil bli vurdert.

Omsetningsvilkåret

Videre kreves det at tilbyder utfører mer enn 80 % av sin aktivitet for oppdragsgiver eller andre rettssubjekter som oppdragsgiver kontrollerer. Altså at tilbyderen primært tjener oppdragsgivers behov, og ikke andres.

Kapitalvilkåret

Det kan ikke være private kapitalandeler i selskapet som er tilbyder. Unntaket er om noe annet følger av nasjonal lov, men det er antatt ikke å være tilfellet i Norge.

Videre lesning

Her kan du lese en konkret vurdering av de ulike vilkårene med tanke på tildeling av oppdrag om kommunalt næringsavfall som Samfunnsbedriftene (daværende KS Bedrift) har fått utarbeidet.
Last ned notat om utvidet egenregi

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern