Søk

Havnelederforum 2023:

Havnelederne samlet seg i Oslo

Et muntert øyeblikk under paneldebatten den 17. januar på Havnelederforum 2023. Stortingsrepresentant Jone Blikra (Ap) har ordet. Foto: Nico Biørn-Lian
|
Publisert:
25. januar 2023

Frem mot 2030 trenger havnene 20 milliarder for å utvikle seg. Så stor er deres betydning for en grønn økonomi. Det var Norske Havners hovedbudskap under Havnelederforum i Oslo den 17.-18. januar.

Hele 36 medlemshavner var representert på Havnelederforum 2023. Årets begivenhet for havnelederne fant sted over to dager på hotellet «The Hub» sentralt i Oslo.
Norske Havners styreleder Ingvar M. Mathisen innledet for de i overkant av 50 fremmøtte med å peke på hvor viktige havnene er for næringslivet og for det grønne skiftet.
Blant mange interessante innlegg var det særlig to viktige nyheter som ble sluppet. Under politikerdebatten slo stortingsrepresentant Jone Blikra fast at Arbeiderpartiet vil jobbe for én felles trafikketat. Kystdirektør Einar Vik Aarset slo på sin side fast at Kystverket har «forlatt» godsoverføringsmålet.
Under sin innledning la Mathisen også vekt på hvor viktige slike samlinger er for det faglig/sosiale. Han fremhevet spesielt betydningen av å ta godt vare på de «førstegangsreisende».

Havner og skip blir grønnere

CEO Barbara Scheel Agersnap i København og Malmø havn presenterte deres vei mot å realisere verdens mest bærekraftige havn. Havna skal være en viktig del av Ocean Valley. Dette forutsetter en fast hånd på rattet de neste årene, ifølge Agersnap. Grønn utvikling skal være forretning for havna.
Administrerende direktør Harald Solberg i Norsk Rederiforbund fremhevet skipsfartens bidrag til å løse klimautfordringene. Ifølge ham er det to viktige driverne avkarbonisering og digitalisering. Han pekte også på det viktige arbeid EU gjør ikke minst i forhold til innlemming av skipsfarten i EUs kvotehandelsystem (EU ETS).
Simen Rostad Sæther fra forskningsinstituttet SINTEF fremhevet havnesektorens rolle i å realisere nullutslippssamfunnet. Han pekte på hvor viktig havna vil være som transport- og energiknutepunkt fremover, samt betydningen av å effektivisere havneoperasjoner.

«Skrotet» godsoverføringsmålet

Kystdirektør Einar Vik Aarset sa at Kystverkets viktigste oppgave er å fremme sjøtransporten. I det siste har Kystverket vært mer opptatt av å ta veksten i transporten, og ikke så opptatt av selve overføringspotensialet. Kystdirektøren var videre opptatt av usikkerheten knyttet til valg av energibærere.
Det statlig eide selskapet for industrivekst SIVA arbeider for bærekraftig vekst og utvikling i industri og næringsliv. Konstituert direktør Andreas K. Enge sa at de prioriterer bedrifter som vil være konkurransedyktige i et marked som krever grønne og bærekraftige løsninger. Grønn eller bærekraftig transport er en viktig faktor for å lykkes.

20 milliarder til havneutvikling

De norske havnene trenger 20 milliarder til havneutvikling fram mot 2030. Dette kommer fram av en medlemsundersøkelse blant norske havner. I tillegg til dette er det behov for bedre veitilknytning og farledsutbedringer til og fra norske havner, sa fagsjef Bernt Aaby i Norske Havner.
Panelet var satt sammen av politikere fra både transport- og kommunikasjonskomiteen og næringskomiteen. Det var stor grad av enighet om at sjøtransporten og kysten må få en mer fremtredende plass i den Nasjonale transportplan (NTP).
Flere politikere fremhevet at skal havnene lykkes, må de skaffe seg «venner» som har mer gjennomslagskraft. Arbeiderpartiets Jone Blikra annonserte at Ap vil arbeide for at det etableres et eget transportdirektorat. Det er behov for bedre samordning av arbeidet, og et eget direktorat vil være et viktig bidrag.

Vi kan leve av oppsparte midler

Harald Magnus Andreassen fra Sparebank 1 Markets er blitt et fast innslag på Havnelederforum. Hovedbudskapet hans var at norsk økonomi er som alle andre rike land i verden. Et annet budskap var at vi ikke lenger trenger næringer som erstatter oljenæringen. Litt spissformulert kan vi leve på de oppsparte midlene.
Ellers er fraktratene tilbake snart på 2019 nivå og penger er ikke lenger gratis, grunnet rentehevinger. Andreassen fremholdt også at oljeskattepakka var altfor raus.

Linda Mortensen Midtbø ny nestleder

Årsmøtet ble avholdt uten dramatikk. Hamnesjef Linda Mortensen Midtbø fra Flora havn ble valgt som ny nestleder, og tar over dette vervet etter Tore Lundestad. Styreleder Ingvar M. Mathisen informerte om at det arbeides med å få inngått en strategisk samarbeidsavtale med Cruise Norway.
Norske Havner har eksklusiv adgang til en del internasjonale fora som er viktig for cruisehavnene, herunder ESPO.

Krafttak i havnen

Hvordan sikre nok kraft til riktig sted og til riktig pris? Det er hovedutfordringen, påpekte direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi. Sentrale utfordringer fremover vil bli om havnene får nok kraft og effekt.
Videre vil utslippskrav fra regulatoriske myndigheter ha stor betydning. Hvilke havner som blir prioritert er også et sentralt spørsmål. Det er fortsatt mulig å søke midler til landstrøm, påpekte han, Men en bør skynde seg.
ENOVA var invitert til å redegjøre for ENOVA sine satsningsområder fremover. Markedsdirektør Astrid Lillestråle i ENOVA sa at de så langt har brukt opp mot 1 milliard på landstrømstiltak.
De vil fortsatt lyse ut midler, men oppfordret havnene til å skynde seg om de ønsker midler fra ENOVA. Slike ordninger varer ikke evig, og dette henger sammen med ENOVAs mandat og oppgaver. ENOVA støtter teknologi- og markedsutvikling. ENOVA vil satse på utslippsfri maritim transport.

Geopolitikk og sikkerhet

Den siste bolken på Havnelederforum var rettet mot geopolitikk og beredskap. Ine Marie Eriksen Søreide, som leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité, redegjorde for den internasjonale situasjonen.
Krigen i Ukraina har snart vart i ett år, og det er usikkert hvor lenge den vil pågå. Kinas rolle fremover er også av stor betydning. Kinesisk oppkjøp av deler (24,9 prosent) av en terminal i Hamburg havn har skapt mye uro.
Ine Marie Eriksen Søreide på Havnelederforum 2023. Foto: Nico Biørn-Lian
EU vil spille en mer sentral rolle i sikkerhetspolitikken i Europa enn tidligere. Brexit har fremskyndet denne prosessen, og dette er en utvikling som vil være utfordrende for Norge.
Havnedirektør Magne Fjell i Stavanger etterlyste en «fast-track» for EU-medlemskap. Eriksen Søreide påpekte at Norge alt er sterkt integrert i det europeiske samarbeidet, og at eventuelle forbehold ikke først og fremst lå på EU-siden. Men likte ideen og vil ta den med seg i det videre arbeidet.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern