Søk

Bærekraftig transport

Havnene tar klimaansvar!

Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner.
- Havnene viser vei i klimaarbeidet, sier Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør i Norske Havner
|
Publisert:
8. februar 2022

- Havnene viser vei mot nullutslippstransport, og er godt i gang med å redusere egne utslipp, sier fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner.

Transport medfører utslipp av klimagasser, og transportsektoren står for nesten en tredjedel av Norges totale utslipp av CO2. Fra 1990 til 2020 har utslippene økt med 23 prosent. Veitrafikken står for omtrent halvparten av klimagassutslippene fra samferdsel.
- I Klimaplan for 2021 - 2030 var tilbakemeldingen klar: Uten en kraftig reduksjon av utslippene fra transportsektoren er det ikke mulig å nå utslippsmålet for ikke-kvotepliktig utslipp innen 2030, sier Litsheim.
- Et av de viktige tiltakene var at gjeldende nasjonal transportplan skulle bygge opp om en halveringsambisjon for transportsektoren. Det klarer den ikke, noe etatene selv langt på vei bekrefter. Da må andre ta ansvar, og havnene viser vei og tar klimagrep, fortsetter Litsheim.

Klimainnsats kartlagt

Norske Havner har kartlagt havnenes arbeid med å redusere utslipp av klimagasser.
- Kartleggingen viser at havnene tar ansvar og har konkrete planer for hvordan de skal redusere sine klimautslipp fremover for å bidra i arbeidet mot en mer bærekraftig transportsektor, sier Litsheim.
Sjøtransport er langt mer klimavennlig enn veitransport. Godsoverføring fra vei til sjø vil fort mer enn halvere utslippene per tonnkilometer.
- Selv om sjøtransporten står for betydelig lavere utslipp enn veitransporten, ser vi at havnene er proaktive i å ta klimaansvar. Denne gledelige utviklingen er i tråd med ambisjonene vi ser blant andre havner i Norden og på kontinentet, sier Litsheim.
EU vil i løpet av 2022 rulle ut en rekke forslag som skal bidra til at kontinentet når målet om 55 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030. Et av forslagene er en egen forordning om alternative drivstoffer (AFIR), hvor EU ønsker å legge til rette for en transformasjon fra fossilt brensel til lavutslipps og utslippsfritt drivstoff.

Landstrøm viser vei

- Et konkret forslag er at alle TEN-T havnene skal ha på plass landstrøm innen 2030. I Norge har vi 16 Ten-T havner, hvorav 2 av dem tilhører kjernenettverket. Landstrøm er allerede godt utbygd langs norskekysten og etterspørsel etter ren energi i havn vil bare øke fremover, fortsetter Litsheim.
- ENOVA-satsningen har vært en suksess. Det viser at når viljen er til stede, så kommer resultatene. Det som blir viktig fremover er at aktørene som bruker havna - rederier, transportører og terminaler - tar i bruk lav- og nullutslippsløsninger, sier Litsheim.
- EU vil komme med reguleringer også her, men la oss utnytte øyeblikket ved å være i forkant av reguleringer. Myndighetene kan bidra til at havnene får virkemidlene som trengs for å investere i lav- og nullutslippsløsninger, samt stille større krav til de som bruker havna. Vi trenger ikke å vente på regler fra Brussel for å skape en mer bærekraftig transportsektor, avslutter Litsheim.

Les mer om

Fakta

TEN-T
Det felleseuropeiske transportnettverket (TEN-T) er EUs felles infrastrukturplan for veier, jernbane og sjøfartsruter. TEN-T binder sammen havner, flyplasser og jernbaneterminaler til i underkant av 500 byer.
AFIR
«Alternative Fuel Infrastructure Regulation» er et av 12 forslag fra EUs «Fit for 55». Med denne forordningen om alternative drivstoffer vil EU legge om forbruket fra fossilt brensel til lavutslipps og utslippsfritt drivstoff.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern