Søk

§ 27 selskap/samarbeid i fremtiden:

Hva betyr den nye kommuneloven for § 27 selskapene/samarbeidene?

Tre personer som går over bro med foss i bakgrunnen.
Foto: iStock
|
Publisert:
4. mars 2020

Etter at kommuneloven ble vedtatt 8. juni 2018 er det klart at § 27 samarbeidsformen videreføres, men i endret form.

Dagens § 27-selskaper må omdanne seg enten til kommunalt oppgavefellesskap eller interkommunalt politisk råd, alternativt omorganiseres til annen selskapsform (IKS, AS eller SA) senest fire år etter at kommuneloven har trådt i kraft.
Det er fortsatt noe usikkert når kommuneloven trer i kraft.
Det er kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene som selv må treffe vedtak om omdanning til ny selskapsform og vedta ny samarbeidsavtale (eller selskapsavtale om man velger omdanning til IKS).

Om kommunalt oppgavefellesskap (kapittel 19)

Samtlige deltakerkommuner må være representert i det øverste (eier)organet i et oppgavefellesskap, representantskapet. Kommunestyrene oppnevner selv medlemmer og varamedlemmer til representantskapet.
Det er krav til å ha en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i oppgavefellesskapet, og det er fastsatt enkelte minimumskrav til innholdet i samarbeidsavtalen.
Representantskapet kan også selv bestemme å opprette «andre organer til styring av rådet». Det vil i praksis si at representantskapet kan opprette et styre.
Deltakerne/kommunene vil ha ubegrenset økonomisk ansvar for sin del av oppgavefellesskapets forpliktelser, tilsvarende som for IKS.
Videre må det stå i samarbeidsavtalen om oppgavefellesskapet er et selvstendig rettssubjekt, hvilke oppgaver og myndighet oppgavefellesskapet skal ha, den enkelte deltakers eierandel og ansvarsandel, innskuddsplikt og regler for uttreden og oppløsning av oppgavefellesskapet.
Det er dermed fortsatt viktig å legge ned et grundig arbeid i å få en god samarbeidsavtale, som ikke bare inneholder det den nye kommuneloven krever, men som på en god måte regulerer øvrige forhold mellom deltakerne.
Det vil nok fortsatt være slik at IKS-loven har en mer omfattende regulering og flere bestemmelser som vil kunne bidra til en løsning dersom det skulle oppstå uenighet mellom deltakerne.

Om interkommunalt politisk råd (kapittel 18)

For det som tidligere ble kalt regionråd vil det i all hovedsak gjelde de samme regler som for kommunale oppgavefellesskap. Samtlige deltakerkommuner må være representert i det øverste (eier)organet i et interkommunalt politisk råd, representantskapet.
Kommunestyrene oppnevner selv medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. Det er krav til å ha en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i det politiske rådet, og det er også her enkelte minimumskrav til innholdet i samarbeidsavtalen.
Deltakerne vil ha ubegrenset økonomisk ansvar for sin del av oppgavefellesskapets forpliktelser, tilsvarende som for IKS.
Videre må det stå i samarbeidsavtalen om oppgavefellesskapet er et selvstendig rettssubjekt, hvilke oppgaver og myndighet oppgavefellesskapet skal ha, den enkelte deltakers eierandel og ansvarsandel, innskuddsplikt og regler for uttreden og oppløsning av oppgavefellesskapet.
Her kan du lese selve lovvedtaket og sakens øvrige dokumenter

Les mer om

Elen Schmedling Gimnæs
Bilde av Elen Schmedling Gimnæs. Foto: Jill Johannessen.
Advokat
482 87 550
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Gå til toppen
Personvern