Søk

Kommuneproposisjonen 2021:

Hvor står regjeringens arbeid med konkurranse på like vilkår?

Kommunal- og moderniseringsminster Nikolai Astrup.
Kommuneproposisjonen 2021, som er under kommunal- og moderniseringsminster Nikolai Astrups ansvarsområde, kom ikke med noen avklaringer angående tidshorisonten for regjeringens arbeid med "konkurranse på like vilkår". Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
|
Publisert:
14. mai 2020

Tidshorisonten er usikker for regjeringens arbeid med tiltakene som skal sikre konkurranse på like vilkår. Men tiltakene får trolig betydning for kommunale bedrifter som driver markedsvirksomhet.

ESA stilte i et åpningsbrev i 2015 spørsmål til norske myndigheter om det generelle skattefritaket og konkursimmuniteten for stat, kommuner, fylkeskommuner når de utøver økonomisk aktivitet i et marked. På denne bakgrunnen satte regjeringen ned det som i ettertid er omtalt som «Hjelmeng-utvalget». Utvalget fremmet i januar 2018 forslag til tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlige og private i markedet.
Selv om Hjelmeng-utvalgets rapport i hovedsak omfatter virksomhet i staten og kommunene, kan også kommunalt eide bedrifter som driver blandet virksomhet med både forvaltningsoppgaver og salg av varer/tjenster i et konkurransemarked berøres av eventuelle tiltak. Se Samfunnsbedriftenes vurdering av arbeidet og Hjelmeng-rapporten.

Hva sier Kommuneproposisjonen 2021 om denne saken?

I kommuneproposisjonen for 2021 vises det til at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i 2019 har innhentet en utredning om de samfunnsøkonomiske konsekvensene av de ulike forslagene til tiltak fra henholdsvis Hjelmeng-utvalget og ESA, for å løse saken og sikre like konkurransevilkår.
Oslo Economics fikk dette oppdraget, og leverte en delrapport i september 2019 som viser at omfanget av økonomisk aktivitet i staten, kommuner og fylkeskommuner er svært begrenset. Det kan antas at en del av denne aktiviteten allerede er lagt til statlige og kommunale selskaper.
Den endelige rapporten fra Oslo Economics med de samfunnsøkonomiske analysene ble levert i januar 2020. Denne rapporten sier blant annet at en innføring av tiltakene som Hjelmeng-utvalget foreslo, «ikke vil være lønnsomt fordi kostnadene antas å overstige nytten og gevinstene.» I rapporten foreslås i stedet to terskler for ulike tiltak som skal treffe økonomiske aktiviteter av et visst omfang: 
  • Hvis den aktuelle økonomiske aktiviteten har omsetning på over 5 mill. kroner, skal det være et regnskapsmessig skille (krav om separate regnskap) for aktiviteten.
  • Er den årlige omsetningen over 12 mill. kroner, så anbefaler rapporten at den økonomiske aktiviteten skilles ut i et selskap.
Rapporten modererer de generelle tiltakene noe, ved å åpne for at det gjøres unntak fra de generelle tersklene for spesifikke sektorer og markeder, både over og under de foreslåtte tersklene.
Kommuneproposisjonen 2021 sier helt kort at de berørte departementene «arbeider nå videre med saken og forslag til konkrete tiltak». Dermed er det ikke sagt noe om fremdriften videre eller når man kan vente svar på hvilke forslag myndighetene ønsker å gå for. Se kommuneproposisjonen kapittel 10.7.6.

Tiltak vil få betydning for kommunale bedrifter som driver markedsvirksomhet

Samfunnsbedriftene antar at de tiltakene som endelig foreslås for å sikre samsvar med EØS-avtalen og like konkurransevilkår, vil få betydning for økonomisk virksomhet som drives i kommunalt eide selskaper. Det er derfor med stor interesse vi følger det videre arbeidet med denne saken. Det er viktig at interessene til selskaper med delvis kommunalt eierskap også ivaretas.
Samfunnsbedriftene vil oppdatere medlemsbedriftene så snart det foreligger mer informasjon om regjeringens videre arbeid.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern