Søk

Kort introduksjon til anskaffelser

Kontorbygg sett fra utsiden om natten.
Foto: Mike Kononov
|
Publisert:
2. desember 2020

Nedenfor følger en kort, grunnleggende redegjørelse for hvordan man i praksis gjennomfører en anskaffelse.

Kvalifikasjonskrav
Kvalifikasjonskrav angir hvilke minimumskrav oppdragsgiver stiller til leverandører som ønsker å delta i konkurransen. Leverandører som ikke oppfyller alle kvalifikasjonskravene skal avvises, så jo flere kvalifikasjonskrav man har jo større sannsynlighet er det for at man må avvise tilbydere.
Kvalifikasjonskrav svekker konkurransen, men om de brukes riktig vil de sikre kvaliteten på leveransen. For de kvalifiserte leverandørene er det tildelingskriteriene som avgjør hvem som får kontrakten.
Kravspesifikasjon
Kravspesifikasjonen er oppdragsgivers beskrivelse av hva som skal leveres og hvilke krav som stilles til ytelsen.
Om hele utførelsen av oppdraget fremkommer av spesifikasjonen og kontraktskravene, bør man vurdere å la «pris» være eneste tildelingskriterium. Hva annet gjenstår å konkurrere om?
Kontrakt
Kontrakt som regulerer utførelsen av arbeidet skal vedlegges kunngjøringen. Om tilbyderne vedlegger sine egne kontraktsvilkår vil dette normalt bli betraktet som et forbehold mot de kontraktsvilkår som oppdragsgiver har vedlagt kunngjøringen. I slike tilfeller vil det normalt foreligge en avvisningsplikt.
Avvisning
Regelverket skiller mellom situasjoner hvor oppdragsgiver har plikt og rett til å avvise. De som blir avvist vil ofte klage på en slik avgjørelse. De som blir innstilt som nummer to i konkurransen vil også ofte hevde at vinneren skulle vært avvist, slik at de selv vil «rykke opp» som vinner. Oppdragsgiver er her i en kryssild, og uansett hva man velger vil minst en av tilbyderne bil misfornøyde.
Vi skiller mellom tre typer avvisning:
  • Avvisning på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav (Personelle)
--Typisk at tilbyder ikke har tilstrekkelig økonomi.
  • Avvisning på grunn av manglende oppfyllelse av kravspesifikasjon (Materielle)
--Typisk at de tilbudte produkter ikke tilfredsstiller oppdragsgivers krav
  • Avvisning på grunn av vesentlige forbehold mot kontraktsvilkår (Kontraktuelle)
--Typisk at oppdragsgiver har lagt ved sine egne kontraktsvilkår. Husk at selv om oppdragsgiver skriver at hun ikke tar forbehold, så kan det fortsatt finnes forbehold i tilbudet.
Evaluering
Tilbud som ikke er avvist skal evalueres opp mot angitte tildelingskriterier. Kriteriene skal være angitt i kunngjøringen. Tildelingskriteriene skal være «egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbud».
På hvert tildelingskriterium må det gis poeng. Det anbefales at beste tilbud får 10 poeng innenfor hvert tildelingskriterium.
Normalt vil et av tildelingskriteriene være «pris» eller tilsvarende. Da skal billigste tilbud ha 10 poeng. Resten av poengene skal fordeles forholdsmessig mellom tilbyderne, slik at er man dobbelt så dyr, så skal man få halvparten så mange poeng. Det er krav om at relevante fordeler og ulemper skal premieres.
Klage, innsyn, KOFA-klage og søksmål
Etter at evaluering er foretatt, sendes det en innstilling til tilbydere som har deltatt i konkurransen. Disse får da ti dager på seg til å bringe tildelingsbeslutningen inn for domstolene. I løpet av denne fristen på 10 dager kan ikke oppdragsgiver signere kontrakten. En klage fra tilbyder medfører ikke at oppdragsgiver er forhindret fra å signere kontrakten.
Anskaffelsen kan bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) for å få en vurdering av om anskaffelsesregelverket er overtrådt. I saker om ulovlige direkte anskaffelser har KOFA kompetanse til å ilegge gebyr, og avgjørelser i slike saker er rettslig bindende for partene. I andre saker om brudd på anskaffelsesregelverket er KOFAs avgjørelser kun rådgivende.
Ofte vil tilbydere be om innsyn i konkurrerende tilbud. Dette har de rett til fra det tidspunktet innstillingen om kontraktstildeling blir sendt ut. Tilbudene inneholder nødvendigvis noen forretningshemmeligheter som oppdragsgiver er forpliktet til å beskytte, men denne grensedragningen er ikke enkel i praksis. I mange tilfeller ber man tilbydere inngi en utgave av tilbudet hvor forretningshemmeligheter er sladdet bort. Denne utgaven blir så sendt ut når andre ber om innsyn.
Brudd på anskaffelsesregelverket kan utløse erstatningsplikt. Som utgangspunkt vil de som har deltatt i en konkurranse hvor det er begått feil ha krav på å få erstattet kostnadene ved å delta (negativ kontraktsinteresse).
Kan en tilbyder bevise at han ville fått kontrakten om regelverket var fulgt, typisk at man er innstilt som nummer to og vinnende tilbud skulle vært avvist, vil man kunne ha krav på å få erstattet fortjenesten (positiv kontraktsinteresse).

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern