Søk

Kritisk til timesbasert strømstøtteordning

Lys fra vinduer i hus sett utenfra.
Det foreslås nå at strømstøtten skal beregnes time for time, hvilket etter vår oppfatning ikke vil stimulere til strømsparing slik dagens ordning gjør. Foto: Samfunnsbedriftene
|
Publisert:
28. mars 2023

Olje- og energidepartementet har foreslått endringer i strømstønadsordningen for husholdninger. Samfunnsbedriftene Energi støtter flere av forslagene, men er sterkt kritiske til overgang til timebasert ordning.

Olje- og energidepartementet sendte 7. mars ut forslag om endringer i strømstønadsordningen for husholdninger på høring. Forslaget innebærer i hovedsak at den allerede innførte ordningen endres fra å basere seg på en gjennomsnittlig spotpris per måned, til å basere seg på spotprisen time for time i vert enkelt prisområde.
I tillegg utvides støtteordningen til å gjelde ut 2024, samt at ordningen utvides til å dekke 90 prosent over 70 øre/kWh i samtlige av årets måneder.

Oppsummering av våre innspill

  • Timesbasert beregning er ikke ideelt med tanke på å gi incentiver til strømsparing når prisen er som høyest. SBE ønsker i utgangspunktet å beholde dagens ordning med strømstøtte basert på gjennomsnittlig spotpris.
  • Dersom en timesbasert ordning likevel skal innføres, er vi positive til at nettselskapene får en tid på seg minst frem til 1. september til å klargjøre og implementere systemer for dette.
  • En støtte på 90 prosent også fra og med juni 2023 er logisk og enklere for kundene å forholde seg til.
  • SBE støtter at ordningen forlenges til ut 2024.
  • Prisregulering av fjernvarme forlenges tilsvarende strømstøtteordningen, hvilket SBE også ser som fornuftig.
  • Det er positivt at nettselskapene av effektivitetshensyn selv kan håndtere mindre feilutbetalinger, uten forutgående vedtak fra RME.
Som OED selv påpeker, og slik også RME har presisert, vil en endring i ordningen der strømstøtten blir basert på spotprisen time for time bidra til at incentivet for sparing vil reduseres betraktelig og til dels fjernes helt. En til tider lik pris over hele døgnet vil bidra til at forbruket ikke begrenses i de timene der effektknappheten er størst og der en struping av forbruket er nødvendig. Dette er ekstremt uheldig, hvilket også påpekes i selve høringsnotatet.
Dette vil medføre kostnader for både RME og nettselskapene og blir i tillegg uoversiktlig for kunden. Det blir svært krevende å kontrollere at beregnet strømstøtte er korrekt, selv om dette kan legges på RMEs sider.

Vektlegger forutsigbarhet

OED viser til at hensynet til forutsigbarhet for kunden likevel skal veie tyngre enn de nevnte ulemper. Dersom man fortsatt vil legge dette til grunn, ber Samfunnsbedriftene Energi om at implementering tidligst skjer 1. september som foreslått.
Ettersom det fortsatt er usikkerhet om man vil kunne klare å ha alle systemer klare til dette tidspunkt, oppfordrer vi til at det er tett dialog med bransjeaktørene fremover for å sikre at selskapene er klare og at systemleverandørene har mulighet til å ferdigstille nye systemer inne foreslåtte dato.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern