Søk

Innspill til "Nett i tide":

- Må se på forskuttering og prioritering

Bilde av Cecilie Bjelland på høring i Stortinget.
Direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi har ved flere anledninger pekt på viktigheten av forskuttering av nett. Dette understrekes også i vår høringsuttalelse til NOU "Nett i tide". Foto: Mona Adolfsen
|
Publisert:
22. september 2022

Samfunnsbedriftene Energi har i sitt høringsinnspill til NOU 22: 6  Nett i tide, vektlagt viktigheten av forskuttering av nett, samt kriterier for prioritering av nettilknytning.

Strømnettutvalget, som la frem sin rapport 14. juni i år, kom med en rekke forslag til endringer av rutiner og prosesser for å bedre utnyttelsen av dagens nett, samt forbedre saksgangen for nye nettilknytninger.
Samfunnsbedriftene Energi (SBE) støtter opp om de fleste av utvalgets forslag. I høringsinnspill til Olje- og energidepartementet påpeker vi imidlertid at mandat og/eller utvalget har lagt til grunn et for begrenset høringstema da høringen avviser to av de vesentligste løsningsalternativene knyttet til forskuttering av nett og kriterier for prioritering av nettilknytning. En høring om utfordringsbildet og løsningsalternativ for nettutvikling i Norge er etter SBE’s vurdering sterkt mangelfull uten at disse to temaene er utredet.

Våre hovedpunkter oppsummert:

Utredning om forskuttering av nett
  • Det bør være enkelt å forskuttere utbygging, og inntektsreguleringen må justeres i tråd med dette.
Redusert vektlegging av normkostnaden i beregning av inntektsrammen
  • RME anbefales å se på modellen for beregning av inntektsrammer i distribusjonsnettet. Den bør favne bredere slik at den inkluderer incentiver for langsiktige fornuftige investeringer og med tilsvarende redusert vekt på kostnadene i dagens nett. Dette kan enkelt oppnås ved økt vekt på selskapenes egne kostnader og mindre vekt på mønsterselskapene de sammenlignes med. Det er i dag en 40/60 fordeling, som endres til 30/70 fra kommende nyttår. SBE mener man i første omgang bør avvente med en endring, og på sikt vurdere en endring i motsatt retning – mot 70/30.
Klare kriterier for prioritering av tilknytning til nettet
  • Det må komme politiske signaler om ønsket prioritering av nye tilknytninger.
Vurdere økt risiko
  • Utvalget mener Statnett bør vurdere om det i perioder bør tas høyere driftsrisiko ved å stille mer kapasitet til rådighet i nettet enn hva de gjør per i dag. SBE mener det kan være en god løsning å være fleksibel på N-1 standarden i enkelte områder og perioder.
Vurdere færre og ikke flere budområder
  • Vi er helt enige i at det er grunn til å se nærmere på budområdene, men da først og fremst med tanke på å redusere antallet. Forslaget slik det nå ligger, ser vi ikke hensikten med, da det per i dag allerede er utfordrende med fem budområder i Norge.
Høringsfristen utløper 30. september.
Last ned NOU-rapporten "Nett i tide"

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern