Søk

Høringsinnspill til Reguleringsmyndigheten for Energi

Nettselskapene bør bli belønnet for rask tilknytning

Foto: Rauland Kraft
|
Publisert:
2. mai 2024

Nok kraftnett er en viktig forutsetning for den grønne omstillingen og utviklingen av samfunnet. Vi mener derfor det er positivt at man ser på ordninger som sikrer mer og raskere kraftnett.

Lange ledetider og lite kapasitet i strømnettet er en stor samfunnsutfordring som Samfunnsbedriftene Energi (SBE) og våre medlemmer tar på alvor. I vårt høringsinnspill til Reguleringsmyndigheten for Energi har vi påpekt hvilke ordninger vi mener må til.

Positiv til ensidig incentivordning

Samfunnsbedriftene Energi mener det er et godt utgangspunkt å ha en ordning for tilknytninger, men at utformingen av en slik ordning må diskuteres.
Vår oppfatning er at en ordning bør utformes som en ensidig belønningsordning og ikke en ordning der regulator gis sanksjonsmulighet av nettselskapene. Vårt standpunkt er knyttet til at det kan være flere grunner til at et nettselskap bruker mer tid enn gjennomsnittet til å tilknytte kunder. Slike tilfeller bør ikke bli en straff for nettselskapene.
Eksempelvis, vil ulike tilknytninger være svært forskjellige. Mens noen tilknytninger kan være kompliserte og langsiktige prosesser, vil andre kunne være smidige og raske. Man kan også tenkte seg tilfeller hvor nettselskapene ikke er skyld i forsinkelsene. Det finnes også eksempler på tilfeller hvor man er avhengig av overliggende nett for å kunne gi tilknytning, eller helt enkelt venter svar fra kunde og/eller andre aktører. Vi mener det er prinsipielt feil at nettselskap skal straffes økonomisk for slike tilfeller.

Dagens regulering gir ikke gode nok insentiver til nett i tide

Samfunnsbedriftene Energi er helt klare på at dagens regulering for distribusjonsnett kan gi for lange ledetider og at en justering av eksisterende regulering og/eller nye reguleringsmekanismer er helt nødvendig. Hovedutfordringen med dagens regulering er at den ikke gir gode nok insentiver til å bygge nok nett i tide eller forskuttere nettutbyggingen.
Eksempelvis vil det være samfunnsmessig rasjonelt å utnytte skalafordelene og bygge mer kapasitet enn etterspurt. Det er særlig relevant i tider med forventet høy vekst, slik vi ser for oss utviklingen framover. Likevel, er ikke dette en bedriftsøkonomisk lønnsom vei, fordi man vil regnes som mindre effektiv i reguleringsmodellen.
Vår oppfatning er derfor at det er helt nødvendig å endre vekting av kostnadsnormen for å gi større incentiver til å investere i nytt nett. Redusert vekt på kostnadsnormen vil ved effektiv drift, gi høyere avkastning på nye investeringer enn dagens ordning, og derfor motivere til raskere investeringer.

Tilkoblingsavgift gjør forskuttering mulig

SBE har også ved ulike anledninger spilt inn behovet for å innføre en tilkoblingsavgift. Nettselskapene er i dag avhengig av en kunde for å ta på seg nye oppgaver som å bygge nytt nett og kreve inn anleggsbidrag. En slik ordning kan fungere godt under normale omstendigheter, men de neste årene vil elektrifiseringen gå raskt og nettet må være på plass i forkant.

Om kraftnettet ikke skal bli en flaskehals i det grønne skiftet, er det helt nødvendig at infrastrukturen er til stede før storstilt elektrifisering av samfunnet kan finne sted. Med andre ord blir en forskuttering av nettet helt essensielt i den omstillingen Norge skal igjennom.

SBE mener at myndighetene best kan legge til rette for dette ved å innføre en tilkoblingsavgift. En slik avgift vil kunne gi nettselskapene mulighet til å ta større samfunnsansvar og bygge nettet i forkant av kommende etterspørsel, fordi selskapene deretter har mulighet til å kreve inn en avgift fra vedkommende som kobler seg på i senere tid. En slik ordning vil kunne sette fart på nettutbyggingen og sikre at samfunnet har nok nett i tide. Likefylt vil en tilkoblingsavgift kunne fungere godt og komplimentere dagens ordning med anleggsbidrag.
Les hele høringssvaret vårt her.

Les mer om

Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern