Søk

Nok en transportplan som legges i skuffen?

Jon-Ivar Nygård med fjord og ferje i bakgrunnen.
Når samferdselsminister Jon-Ivar Nygård presenterer neste utgave av Nasjonal transportplan, må den ha en mye sterkere satsing på klimavennlig sjøtransport, skriver kronikkforfatterne. Her står statsråden ved verdens første elektriske ferjesamband mellom Lavik og Oppedal i Vestland. Foto: Samferdselsdepartementet
Publisert:
18. mars 2024

Når ny Nasjonal transportplan (NTP) kommer rundt påske, forventer vi at den er langt mer realistisk enn tidligere. Det haster også med å gjøre transportpolitikken bærekraftig, slik at vi kan nå klimamålene. Det krever blant annet en sterkere satsing på mer klimavennlig sjøtransport.

Av
Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner
Tor-Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene
Jahn Cato Bakken, leder i Godsalliansen og nestleder i Sjømannsforbundet 
Toril Charlotte Kobbeltvedt, direktør for politikk og analyse i Rederiforbundet
Elise Caspersen, fagansvarlig Maritim i ZERO


Ny NTP betyr høysesong for bakerier og konditorier. Da skal ordførere over hele landet, sammen med lokalavisen, feire at nettopp deres samferdselsprosjekt har kommet med i den nasjonale planen.
Dessverre for ordførerne har NTP aldri blitt det plandokumentet det var ment å være. I stedet har det blitt en lang ønskeliste med prosjekter, uten realistiske økonomiske rammer. Dermed har mange av prosjektene som ble feiret, enten blitt avlyst eller utsatt på ubestemt tid.
Da forrige NTP ble behandlet i Stortinget i 2021, var man ikke en gang enige om hvilke prosjekter som skulle være med. I de to påfølgende statsbudsjettene manglet det også henholdsvis 10 og 7 milliarder kroner for å følge opp planen. Siden har kakerestene surnet i takt med avlysning av prosjektene.

Hvilken plan får vi nå?

Denne gang er NTP fremskyndet et år. Den viktigste grunnen er at vi i dag ikke har en fungerende NTP. Det akter regjeringen å løse ved å definere tydeligere hva som er den reelle økonomiske rammen, og prioritere prosjekter etter dette. I tillegg håper man at debatten i Stortinget skal bli mer edruelig når den ikke foregår i et valgår.
Det er nå under seks år til vi skal ha nådd målet om 55 prosent kutt i klimagassutslippene sammenlignet med 1990. Transportsektoren står for en tredel av utslippene, og det må derfor kuttes betydelig hvis vi skal nå klimamålene. 
Les også: Ingen fremtid med dagens transportsystem
Frem til nå har transportplanlegging tatt utgangspunkt i framskrivninger. Man har sett hvor det har vært trafikkvekst, hovedsakelig på vei, og planlagt for å bygge mer vei for å møte denne veksten. Det er selvsagt ikke bærekraftig.
Metoden har også fått kritikk. Klimadirektoratet, Klimautvalget og Transportøkonomisk institutt (TØI) mener alle at klimamålene må danne rammen for transportpolitikken. Det betyr at vi må prioritere tiltak som gjør at vi faktisk når klimamålene.

UFF-prinsippet

FNs klimapanel har også introdusert UFF-prinsippet (unngå – flytte – forbedre). Det innebærer at man i størst mulig grad skal unngå transportvekst, flytte transport til transportmidler med lavere utslipp, og forbedre transportmidlene for de gjenværende volumene.
Siden 1990-tallet har det vært tverrpolitisk enighet om å flytte mer av den lange godstransporten over på sjø og jernbane. Men når pengene skal fordeles, har man i stedet valgt å bruke enorme ressurser på å sikre utbygging av riksvei.
Det har vært alt for lite oppmerksomhet rundt flytting av gods til transportformer med lavere utslipp. Og tilsvarende lite satsing på infrastruktur for å få til den utviklingen alle sier de ønsker.

Kystnasjon uten kystsatsing?

Norge er en kystnasjon, med en betydelig kystflåte og tusenvis av anløpspunkter. Sjøtransport er energieffektiv, har lavere utslipp, og er mindre arealkrevende enn veitransport. Ny teknologi bidrar til utvikling av nullutslippsløsninger også på sjøen. Likevel har ikke sjøtransport blitt prioritert i NTP.
Hvis vi skal nå klimamålene, må vi se vei, jernbane, luft og sjø i sammenheng, og utnytte transportformer som gir mest transport for pengene og lavest mulig klimagassutslipp.
Dersom regjeringen mener at klima skal danne rammen for all politikk, forventer vi en sterkere satsing på grønn sjøtransport og kystinfrastruktur i den nye transportplanen. Konkret forventer vi at det kommer betydelige tiltak som styrker havner og godsterminaler – og at man prioriterer næringsveier som sikrer god flyt av varer til godsterminalene.
(Denne kronikken er tidligere publisert i Nordnorsk debatt.)

Les mer om

Kjell-Olav Gammelsæter
Bilde av direktør Kjell-Olav Gammelsæter.
Direktør
413 05 221
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern