Søk

Ny veileder til selvkostforskriften

Fotomontasje med søppelbil og dokument om selvkost.
Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
1. mars 2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en ny veileder til selvkostforskriften som trådte i kraft 1. januar 2020.

Forskriften utfyller bestemmelsene i kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost.
Veilederen (H-2465) inneholder forklaringer til hvordan de enkelte bestemmelsene i forskriften skal forstås og erstatter de tidligere retningslinjene for beregning av selvkost (H-3/14). Dokumentet er ikke uttømmende og heller ikke juridisk bindende, men det gir relevant informasjon og veiledning ved tolkning av forskriftsreglene.
Du kan lese om selvkostforskriften her, og den nye veilederen (publisert 20.11.2020) finner du her.
Samfunnsbedriftene har sammen med Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) gitt innspill til departementet under arbeidet med veilederen.
I veilederen er blant annet følgende temaer nærmere omtalt:

 • Forholdet mellom kommuneloven § 15-1 og regler i særlov om selvkosttjenesten. Hva skal gjelde ved motstrid?

 • Selvkostreglene gjelder uavhengig av hvordan virksomheten er organisert.

 • Den virksomheten som har gebyrinntektene, bør utarbeide selvkostkalkylen.

 • Selvkostreglene omhandler beregning av samlet selvkost, men ikke hvordan dette skal fordeles på de enkelte brukerne av tjenesten.

 • Salgsinntekter i tilknytning til produksjon av selvkosttjenester kan inngå i selvkost, men dersom aktiviteten regnes som økonomisk aktivitet etter EØS-avtalen regler om offentlig støtte, må inntektene og en forholdsmessig andel av kostnadene holdes utenfor selvkost i et separat regnskap.

 • Kostnader til folkevalgte organer etter kommuneloven § 5-1 skal ikke inngå i selvkost.

 • Kostnader til eierorganer i selskap som driver selvkosttjenester skal ikke inngå i selvkost.

 • Kostnader til styret i selskap som driver selvkosttjenester vil normalt inngå i selvkost.

 • Kostnader til daglig leder med stab i et selskap e.l. som kun yter selvkosttjenesten kan også inngå i selvkost.

 • Dersom selvkosttjenesten er satt ut til et selskap kan kommunens kostnader som utfyller eller understøtter selvkosttjenesten inngå i selvkost.

 • Pensjonskostnader kan inngå i selvkost og beregnes ut fra det som er regnskapsført i årsregnskapet.

 • Investeringskostnader skal som hovedregel fordeles over den tiden driftsmidlet forventes å være i bruk, men kan også fortsatt fordeles over den avskrivningsperioden som er benyttet i årsregnskapet.

 • Avskrivningstiden for varige driftsmidler som tomter kan settes kortere enn den egentlige utnyttbare levetiden.

 • Disponering av selvkostfondet – hva det kan og ikke kan brukes til.

 • Feil i beregningen av samlet selvkost som har medført lavere gebyr for brukerne skal ikke rettes opp. Dette med unntak for avfallsgebyret etter forurensningsloven § 34, da må feilen rettes opp. Feil som har medført høyere gebyr for brukerne skal som hovedregel rettes opp.

 • Videreføring av 5-års-regelen for tilbakeføring av overskudd og inndekking av underskudd.

 • Unntak fra 5-årsregelen ved bygging av overkapasitet for fremtidig bruk.

 • Krav om å utarbeide og oppbevare dokumentasjon av selvkostberegningen.

Veilederen inneholder også vedlegg med eksempler.
Samfunnsbedriftene planlegger sammen med NKRF et heldags selvkostkurs onsdag 8. september 2021. Det tas sikte å avholde kurset med fysisk deltakelse. Både medlemsbedrifter og ikke-medlemmer kan delta. Nærmere informasjon om program, sted, kursholdere og priser legges ut i løpet av våren.
Dersom du har spørsmål eller synspunkter relatert til selvkostreglene eller den nye veilederen kan du ta kontakt med Elen Schmedling Gimnæs i Samfunnsbedriftene på elen.gimnas@samfunnsbedriftene.no.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern