Søk

Offentlige anskaffelser: Ny forsyningsforskrift fra nyttår

Ni post-it-lapper henges på en vegg.
Foto: Kelly Sikkema
|
Publisert:
21. desember 2016

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser trer i kraft fra 1. januar 2017. Det er gjort endringer både i lov om offentlige anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser - klassisk sektor, forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektoren og forskrift om konsesjonskontrakter. Mye er også videreføring av gjeldende rett.

Forsyningsforskriften gjelder når en oppdragsgiver inngår vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakt som overstiger 100 000 kroner, og den er knyttet til utøvelsen av visse forsyningstjenester. Slike tjenester er blant annet elektrisitet, vann, transport og havnevirksomhet.
Mange av KS Bedrift sine medlemmer vil være omfattet av forsyningsforskriftens bestemmelser, som energiselskaper, kommunale havner og vannverk. Nytt er at også staten, kommunale og fylkeskommunale myndigheter ikke lenger må følge anskaffelsesforskriften (klassisk sektor) ved innkjøp som gjelder forsyningsaktiviteter, men de enklere reglene i forsyningsforskriften.
Noen viktige elementer ved forsyningsforskriften:
Forsyningsforskriften er mer harmonisert med anskaffelsesforskriften (klassisk sektor).
Forskriftens del I gjelder alle anskaffelser over 100 000 kroner.
Del II gjelder kontrakter med en anslått verdi lik eller over EØS-terskelverdiene.
EØS-terskelverdiene er 3,5 millioner kroner for vare- og tjenestekontrakter og 44 millioner kroner for bygge- og anleggskontrakter (ekskl. mva.).
Ingen kunngjøringsplikt eller formelle prosedyrekrav for anskaffelser under terskelverdiene. Men reglene i anskaffelsesloven om å sikre konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet, gjelder.
Anskaffelser over terskelverdiene skal som hovedregel gjøres etter en av følgende anskaffelsesprosedyrer: Åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling etter kunngjøring eller konkurransepreget dialog.
Anledning til å foreta anskaffelse uten konkurranse f.eks. dersom konkurranse ikke lar seg gjennomføre, eller det kun er én bestemt leverandør som kan levere ytelsen. Dette er en snever unntaksregel.
Større adgang til forberedende markedsundersøkelser og dialog med leverandører før anskaffelsen. Det må treffes egnede tiltak for å sikre at disse leverandørene (som man har vært i dialog med) ikke fått en urimelig konkurransefordel dersom de deltar i konkurransen. Dette gjelder også for anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Hensikten er å bidra til bedre anskaffelser.
Noe større anledning til avklaringer og retting av tilbud underveis, forutsatt likebehandling av leverandørene, og at retting ikke endrer tilbudet.
Egenerklæring fra leverandør (på eget EØS-skjema) skal brukes som foreløpig dokumentasjon på at kvalifikasjonskravene er oppfylt. Oppdragsgiver må bare kontrollere leverandøren som vinner anbudet.
Det åpnes for unntak fra reglene i forskriften ved samarbeid i offentlig sektor gjennom utvidet egenregi, samarbeidsavtaler om offentlige oppgaver og tildeling av enerett.
De nye reglene bidrar til at mange kommunalt eide selskaper får forholdsvis stor fleksibilitet ved anskaffelser under EØS-terskelverdiene (3,5/44 mill. kr.). Dette kan bidra til mer effektive og riktige innkjøp for selskapene. Det er kun de selskapene som er offentligrettslige organer, og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter, som er omfattet av forskriften. Kommunalt eide selskaper som primært driver forretningsvirksomhet i markedet, er ikke omfattet av bestemmelsene.
Ta gjerne kontakt med oss i KS Bedrift JUS for mer informasjon om de nye reglene og den nye forsyningsforskriften.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern