Søk

Forvaltningsloven og kommunalt eide selskaper:

Omfattes din virksomhet av forvaltningsloven?

Personer som diskuterer mens de noterer.
Utgangspunktet er at forvaltningsloven gjelder for virksomhet som drives av forvaltningsorganer. (Foto: Nik MacMillan)
Skrevet av:
Håkon Andreas Riegels
|
Publisert:
13. januar 2020

Forvaltningsloven gir regler for offentlig saksbehandling. I denne temaartikkelen kan du lese hvilke hensyn som kan tale for og imot at en bestemt virksomhet i kommunalt eie er omfattet av loven.

Utgangspunktet er at forvaltningsloven gjelder for virksomhet som drives av forvaltningsorganer. Motsatt vil virksomhet skilt ut som eget rettssubjekt (for eksempel IKS, AS eller SA) ikke omfattes av forvaltningsloven.
Fullt så enkelt er det likevel ikke der en virksomhet er organisert som eget rettssubjekt, men samtidig har sterk tilknytning til kommunen. Ifølge forvaltningsloven § 1 skal ethvert organ for stat eller kommune regnes som forvaltningsorgan. For disse tilfellene må det foretas en konkret vurdering av det enkelte selskap, uavhengig av selskapsform.
Sentrale momenter for vurderingen vil ellers være hvordan virksomheten er organisert og arten av den virksomhet som drives.

Aksjeselskap

Som utgangspunkt kan det legges til grunn at et aksjeselskap som driver ren næringsvirksomhet vil falle utenfor forvaltningsloven, selv om det skulle være offentlig eid. Motsatt taler mye for at et offentlig eid aksjeselskap som er opprettet for å ivareta sentrale forvaltningsoppgaver, og som i liten grad er utsatt for konkurranse på markedet, vil være et «organ for stat eller kommune» og derfor være omfattet av forvaltningslovens regler.
Dette innebærer at forvaltningsloven vil omfatte selskap som:
  • driver virksomhet som i utgangspunktet er å anse som et kommunalt ansvar
  • ikke er utsatt for konkurranse på markedet
  • ikke driver på markedsmessige vilkår
Som eksempler på virksomhet som kan være omfattet av forvaltningslovens regler er kommunale kjerneoppgaver som vann og kloakk, renovasjon, drift av institusjoner innen barnevern eller undervisning.
Det er også viktig å merke seg at et privat rettssubjekt etter loven alltid vil regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift.

Interkommunalt samarbeid

En virksomhet opprettet av offentlige organer i samarbeid vil vanligvis være omfattet av både offentlighetsloven og forvaltningsloven. Som eksempel på slikt samarbeid kan nevnes andelslag eller sameier (med kommunale eiere).
Interkommunale selskap vil være egne rettssubjekter på samme måte som aksjeselskaper, og må vurderes på samme måte.
Det er i vurderingen naturlig å sen hen til selskapsavtalen. Spesielt vil formålsbestemmelsen for selskapet være av interesse. Videre vil bestemmelser som sier noe om selskapets selvstendighet eller mangel på dette være av interesse.
Der det interkommunale selskapet i hovedsak driver regulær næringsvirksomhet vil utgangspunktet være at det ikke er omfattet av forvaltningsloven. Motsatt, der selskapets hovedoppgave er forvaltningsvirksomhet som er en kommunal oppgave er det gode grunner til det omfattes av forvaltningslovens regler.
Ofte vil den den vanskeligste vurderingen være de tilfellene der virksomheten består av både næringsvirksomhet og forvaltningsvirksomhet eller der virksomheten driver næringsvirksomhet uten profittmotiv, gjerne med aktiv kommunalpolitiske styring og der målsetningen med virksomheten er av samfunnsmessig karakter.
For disse tilfellene vil graden av næringsvirksomhet og forvaltningsvirksomhet stå sentralt i vurderingen. Det må også vurderes hvor sterk organisasjonen er knyttet opp til kommunen og i hvilken grad det utøves politisk styring. Dersom virksomheten er satt til å forvalte et rettslig eller faktisk monopol taler dette for at virksomheten er underlagt forvaltningslovens regler.
Det er viktig å merke seg at et privat rettssubjekt etter loven alltid vil regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift.
Det kan som hovedregel legges til grunn at de fleste kommunale serviceytelser som drives av interkommunale selskap, vil være omfattet av loven.

Les mer om

Se også

Samfunnsbedriftene har tidligere sendt en anmodning til Justis- og beredskapsdepartementet om tolkningsuttalelse for hvordan forvaltningslovens anvendelse berører våre medlemmer.
Samfunnsbedriftene anmodning om tolkningsuttalelse
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet
Håkon Andreas Riegels
Bilde av Håkon Andreas Regels. Foto: Jill Johannessen.
Advokat
468 92 872
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern