Søk

HRA vant i Eidsivating lagmannsrett:

Renovasjonsavgiften gjelder også for utleiehytter, bekrefter lagmannsretten

Illustrasjonsbilde fra Markane. Foto: Steinar Engeland / Unsplash
|
Publisert:
11. februar 2022

I sin dom av 8. februar 2022 kom Eidsivating lagmannsrett til at avfallet fra tre utleiehytter i Gran kommune må anses som husholdningsavfall. Saksøker må derfor betale renovasjonsavgift.

- Dette er en avklaring som er viktig for alle avfallsselskaper, sier advokat Håkon Andreas Riegels i Samfunnsbedriftene.
Skulle avfallet fra tre utleiehytter i Gran kommune regnes som næringsavfall eller husholdningsavfall? Det var stridsspørsmålet i saken mellom saksøkeren og Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS for tingretten og lagmannsretten.
Det var KS Advokatene som førte saken for retten på vegne av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS. Men Samfunnsbedriftene bidro med et «innlegg til belysning av allmenne interesser» da saken gikk for lagmannsretten.

Næringsavfall eller husholdningsavfall?

Hytteeiendommene ble leid ut som en del av utleiers næringsvirksomhet. Spørsmålet var om avfallet derfra er husholdningsavfall eller næringsavfall slik disse begrepene defineres i forurensningsloven. Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS mente det måtte anses som husholdningsavfall, og krevde at saksøker betalte renovasjonsgebyr.
Saksøker mente derimot at avfallet fra de tre utleiehyttene var næringsavfall. Selskapet var derfor ikke underlagt tvungen kommunal renovasjon, og skulle slippe renovasjonsgebyr.
I sakens første rettsrunde fikk saksøkeren medhold i Gjøvik tingrett. Retten viste til at kilden til avfallet er det avgjørende og ikke avfallets art. Og kilden til hyttenes avfall kom fra en aktivitet som var skatte- og avgiftspliktig. Derfor var avfallet «næringsavfall».
Tingretten fritok derfor saksøker fra kravet om å betale renovasjonsavgift for de tre hytteeiendommene. Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS anket dommen inn for lagmannsretten.

Anses som husholdningsavfall

Da saken kom opp i Eidsivating lagmannsrett, ble resultatet motsatt. Avfallet fra de tre hytteeiendommene skal anses som «husholdningsavfall». Saksøker må derfor betale renovasjonsgebyr.
- Dersom dommen fra tingretten hadde blitt stående, ville kommunale renovasjonsselskap blitt stilt i en svært vanskelig situasjon, sier advokat Håkon Andreas Riegels i Samfunnsbedriftene.
- Tingrettens avgjørelse ville innebære at utleieobjekter i områder med tilrettelagt kommunal renovasjon ville måtte fritas fra renovasjonsgebyr dersom de ble leid ut som et ledd i utleiers næringsvirksomhet.

En klargjørende dom

- Samfunnsbedriftene mener dommen er klargjørende på den måten at den slår fast at det ikke er avgjørende for kategoriseringen av avfallet at eiendommene leies ut som del av næringsdrift.
Riegels peker også på at domstolen uttaler dette klart:
«Også avfall fra utleide boenheter – både utleiehytter, -leiligheter og -eneboliger – faller klart nok innenfor lovens definisjon av husholdningsavfall. Avfall fra slike boenheter skifter ikke karakter av husholdningsavfall ved at boenhetene avfallet stammer fra, er utleid og at eier derfor kan ha en økonomisk gevinst – eventuelt som del av næringsvirksomhet – av utleieforholdet. Lagmannsretten legger derfor ikke avgjørende vekt på at Lygnasæter hotell sto som formell utleier av hyttene.»
Selve dommen finner du i faktaboksen oppe til høyre.

Les mer om

Last ned dommen

Dommen i Eidsivating lagmannsretts dom (PDF)
Har du spørsmål i saken kan du kontakte advokat Håkon Andreas Riegels.
Håkon Andreas Riegels
Bilde av Håkon Andreas Regels. Foto: Jill Johannessen.
Advokat
468 92 872
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern