Søk

Webinar om åpenhetsloven

– Risikoen for å tape omdømme er betydelig

Arbeider med hjelm og oransje arbeidsdrakt går rundt på en byggeplass.
Hensikten med åpenhetsloven er at alle skal gjøre en innsats for å sjekke at både leverandører og underleverandører har anstendige arbeidsforhold for sine ansatte, samt at de følger menneskerettighetene. Illustrasjonsbilde. Foto: Guilherme Cunha / Unsplash
|
Publisert:
2. mai 2023

– Alle bedrifter må sette seg inn i hva åpenhetsloven går ut på, sier advokat Didrik Greve Økland i Samfunnsbedriftene. – Folk forventer mer av samfunnsbedrifter. Så sett av litt tid til et webinar 9. mai!

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår, i tillegg til å sikre lett informasjonstilgang for utenforstående. Rapporteringsfristen til virksomheter som er omfattet av loven er 30. juni i år.
Hvorvidt virksomheten din er omfattet av åpenhetsloven, beror på om den er ansett som en «større» virksomhet etter definisjonen i åpenhetsloven § 3 a. Herunder at virksomheten omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av tre følgende vilkår:
 • salgsinntekt på 70 millioner;
 • balansesum på 35 millioner, eller
 • gjennomsnittlig ansatte på 50 årsverk.
Det er viktig å påpeke at «morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet».
Som nevnt i våre tidligere artikler er vår oppfordring at hver enkelt virksomhet, som muligvis kan være omfattet av de tre overnevnte vilkårene, selv sjekker dette.

Er IKS omfattet av åpenhetsloven?

I en lengre periode har Samfunnsbedriftene hatt dialog med Barne- og familiedepartementet, hvor vi påpeker at loven er uklar og spesielt komplisert for interkommunale selskaper.
Derfor har Samfunnsbedriftene arbeidet for å få en tydelig avklaring av loven med hensyn til interkommunale virksomheter. Det har vært en omfattende korrespondanse med departementet.
Siste svarbrev fra Barne- og familiedepartementet
I dette brevet, datert 31. mars 2023, skriver departementet blant annet at:
«Etter IKS-loven § 27 har interkommunale selskaper regnskapsplikt etter regnskapsloven, med mindre det i selskapsavtalen bestemmes at selskapet i stedet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. IKS som har regnskapsplikt etter regnskapsloven jf. IKS-loven § 27 jf. regnskapsloven § 1-2 nr. 12 vil derfor være en «større virksomhet» etter åpenhetsloven § 3 første ledd bokstav a dersom kriteriene som oppstilles i bestemmelsen for øvrig er oppfylt.
Som redegjort for i forarbeidene til åpenhetsloven er det ønskelig at åpenhetslovens pliktsubjekter samsvarer med de virksomhetene som etter regnskapsloven ikke anses som små foretak. Dette vil blant annet bidra til klarhet for virksomhetene som skal vurdere om de omfattes av åpenhetsloven. Ettersom enkelte IKS vil være regnskapspliktige etter regnskapsloven som følge av spesiallovgivning ser departementet ikke særskilte grunner til å unnta disse fra åpenhetslovens plikter. Departementet er imidlertid enig i at dette bør tydeliggjøres nærmere, og viser i den forbindelse til den varslede evalueringen av åpenhetsloven som skal skje etter at loven har virket noe tid.»
Er man usikker på hvorvidt man er omfattet, er det mulig å ta kontakt med Forbrukertilsynet for nærmere veiledning. Forbrukertilsynet skal håndheve åpenhetsloven og drive veiledning til virksomheter.
Veiledning på Forbrukertilsynets hjemmesider
Advokattjenestene i Samfunnsbedriftene er også behjelpelig ved spørsmål om åpenhetsloven.
Advokattjenestene i Samfunnsbedriftene

Rapporteringsfrist er 30. juni

Virksomhetene som er omfattet av åpenhetsloven skal etter loven gjennomføre aktsomhetsvurderinger (due diligence) av sine leverandører og forretningsforbindelser. Kort sagt: kartlegge, forebygge og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Virksomheten skal i et eget dokument redegjøre for hvilke konkrete vurderinger og tiltak virksomheten har foretatt seg med hensyn til sine leverandører og forretningsforbindelser.
Denne redegjørelsen skal også oppdateres (årlig) i et eget dokument, som skal ligge lett tilgjengelig for allmennheten (for eksempel på nettsiden til virksomheten). Første rapporteringsfrist for 2023 er 30. juni.

Meld deg på webinar om åpenhetsloven

Samfunnsbedriftene følger opp sitt «åpenhetsloven i et nøtteskall» sammen med Forbrukertilsynet den 9. mai. På kurset, som avholdes digitalt, vil vi blant annet gjennomgå:
 • Introduksjon (kort om loven, hvem er omfattet, aktsomhetsvurderinger og kort om trinn 1, 2 og 3 som vi gikk gjennom sist kurs)
 • Trinn 4, 5 og 6 i aktsomhetsvurderinger
 • Om redegjørelsesplikten
 • Om informasjonskrav
Det vil også bli anledning til å stille spørsmål.
Tid: 9. mai, kl. 10.00-11.30
Sted: Teams-lenke blir sendt ut dagen før webinaret
Pris: Kr. 900,- for medlemmer, kr. 1.500,- for ikke-medlemmer
MELD MEG PÅ

Les mer om

Webinar om åpenhetsloven

Samfunnsbedriftene følger opp sitt «åpenhetsloven i et nøtteskall» sammen med Forbrukertilsynet den 9. mai. På kurset, som avholdes digitalt, vil vi blant annet gjennomgå:
 • Introduksjon (kort om loven, hvem er omfattet, aktsomhetsvurderinger og kort om trinn 1, 2 og 3 som vi gikk gjennom sist kurs)
 • Trinn 4, 5 og 6 i aktsomhetsvurderinger
 • Om redegjørelsesplikten
 • Om informasjonskrav
Det vil også bli anledning til å stille spørsmål.
Tid: 9. mai, kl. 10.00-11.30
Sted: Teams-lenke blir sendt ut dagen før webinaret
Pris: Kr. 900,- for medlemmer, kr. 1.500,- for ikke-medlemmer
MELD MEG PÅ

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern