Søk

Staten trenerer konkurranse på like vilkår

Havn er blant bransjene som Nærings- og fiskeridepartementet mener det trengs en sektorvis gjennomgang av. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
23. august 2022

Sju år har gått siden overvåkningsorganet ESA stilte spørsmål ved om norske, offentlig eide virksomheter var organisert i tråd med statsstøtteregelverket. Mer enn et år etter ESAs siste brev, har staten fremdeles ikke besvart henvendelsen. – Vi har medlemmer som ikke vet om de er lovlig organisert, sier Agnete Sommerset i Samfunnsbedriftene.

Saken gjelder hvordan Norge håndterer statsstøttereglene, og det er EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA (Efta Surveillance Authority) som har rettet flere henvendelser til Norge. ESAs siste brev ble sendt den 9. juni 2021. Siden har det vært stille fra norske myndigheter.
– Det er en rekke selskaper i Norge som lever med stor usikkerhet fordi de ikke vet om den organisasjonsformen de driver i vil være lovlig eller ikke i nær fremtid. Derfor er det svært uheldig at myndighetene ikke ser ut til å prioritere saken, sier juridisk direktør Agnete Sommerset i Samfunnsbedriftene.

Like vilkår

Utgangspunktet for saken er konkurranse på like vilkår. ESA opprettet en sak i 2015 fordi det var tvil om Norge bryter reglene for statsstøtte. Mer konkret er det snakk om hvorvidt kommunale selskaper har fordeler i direkte konkurranse med private aktører. Og om de derfor må gjøre endringer i drift eller organisasjonsform.
– Et partssammensatt utvalg, ledet av professor Erling Hjelmeng, ble opprettet av regjeringen i 2016 og leverte sin rapport i 2018. Deretter ga Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) Oslo Economics oppdrag om å levere en samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for å sikre like konkurransevilkår for offentlige og private aktører, noe som resulterte i to rapporter. I tillegg til de offentlige rapportene har konsulentselskapet BDO gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag for KS for å klarlegge gevinster og kostnader forbundet med de foreslåtte tiltakene. Man skulle tro at saken er rimelig godt belyst, sier Sommerset.
Da NFD sendte et brev til ESA 3. mai 2021, var det for å påpeke at kommuner og offentlig eide virksomheter i hovedsak allerede har innrettet seg etter reglene for statsstøtte. De mener derfor at en generell tilnærming er lite egnet og samfunnsøkonomisk uheldig, og vil heller ha en sektorvis gjennomgang av spesifiserte bransjer. I sitt tilsvar til ESA mener NFD at bransjer som havner, avfall, bredbånd og parkering er sektorer det kan være aktuelt å se nærmere på.
­– En individuell vurdering av hver enkelt sektor vil antakelig være svært tidkrevende, og det er derfor viktig å komme i gang. Spesielt fordi vi vet at ESA ønsker at man gjennomgår flere bransjer enn det som er foreslått av Norge, sier Sommerset.
ESA svarte allerede etter en måned, og sa seg villig til å samarbeide for å finne en løsning. De stilte samtidig en del oppfølgende spørsmål rundt den sektorvise gjennomgangen. Da ble det stille fra norske myndigheter.
Agnete Sommerset ble overrasket over responsen da Samfunnsbedriftene kontaktet departementet om deltakelse på Samfunnsbedriftenes fagdag om statsstøtte 14. september. ESA stiller på arrangementet for å redegjøre for sitt syn på veien videre i saken, og Samfunnsbedriftene mener dette vil være en god anledning for NFD til å kunne begrunne hvorfor de har valgt ut nettopp de sektorene som er nevnt for ESA, og litt om tidsperspektivet de har i saken.
– At de ikke hadde mulighet til å prioritere deltakelse er for så vidt greit. Men de begrunnet det med at de ikke har bestemt seg for hvordan de skulle forholde seg videre i saken. Det gir grunn til bekymring, all den tid det er gått over 14 måneder siden siste henvendelse fra ESA. Etter sju år ville det ikke være urimelig om kommunene og de kommunalt eide selskapene fikk en avklaring i saken, sier Sommerset.

Usikkerhet

Saken er spesielt kilen for kommunale selskaper, siden det er stor usikkerhet om drift og organisasjonsform er lovlig.
– Det som er spesielt uheldig for våre medlemmer, er at de ikke vet om de i dag er organisert på en måte som er bærekraftig etter at ESA og NFD har vurdert sektoren opp imot statsstøtteregelverket.
– Vil utfallet bli at man i fremtiden ikke kan drive økonomisk aktivitet i et IKS? Og hva med havner som driver virksomhet i kommunale foretak? Vil de måtte omorganiseres til AS? Dette er spørsmål av stor betydning for hvordan kommuner og fylkeskommuner kan organisere sin virksomhet. Hva er for eksempel fremtiden for økonomisk aktivitet i et IKS? Et IKS kan ikke gå konkurs, noe som kan gi bedre lånebetingelser i banken enn det en privat konkurrent får. Denne rentefordelen mener ESA (og Hjelmeng-utvalget) kan utgjøre ulovlig statsstøtte, sier Sommerset.
Hun sier at en sektorvis gjennomgang, slik Norge har invitert til og ESA akseptert, innebærer en mulighet for at ulike sektorer kan underlegges ulike regler.
– For noen sektorer kan det tenkes at svaret blir utskillingsplikt i egne selskaper. En utskilling i et AS vil gi et tydelig skille for skatteplikt og regnskap, samtidig som utfordringer knyttet til konkursimmunitet løses. For andre virksomheter kan det være at det er tilstrekkelig med regnskapsmessig skille og eventuell skatteplikt. For atter andre virksomheter kan det være at det ikke er nødvendig å gjøre endringer i regelverket.
Sommerset mener også at det er en utfordring at en virksomhet som i dag vurderer å omorganisere seg, ikke har sikkerhet for hvilke organisasjonsformer som i fremtiden vil anses som lovlige.
– Når en kommune oppretter et selskap for å levere tjenester, kan de komme i direkte konkurranse med private aktører, enten det er snakk om avfallshåndtering, aktiviteter i en havn eller utleie av eiendom. Derfor er det viktig at det er klare regler der både offentlige og private interesser er ivaretatt. Forutsigbarhet er et nøkkelord for våre medlemmer, sier Sommerset.

Ønsker svar

Sommerset mener det er urimelig at kommunalt eide selskaper må leve med stor usikkerhet i denne saken.
– De fleste selskaper har valgt organisasjonsform ut fra hva som er mest praktisk og hva som gir best styringsmulighet for kommunene som eier dem. Samtidig er det en rekke eiere og selskaper som vurderer å endre organisasjonsform, ikke minst fordi det vil gi bedre handlingsrom og mer vanntette skott mot kommunenes økonomi.
Samfunnsbedriftene organiserer de sektorene som NFD har uttrykt et ønske om å se nærmere på, og det er i dag uklart hva som er statens intensjon.
– Hvordan mener de at disse bransjene bør organiseres, hva slags tidsperspektiv ser man for seg og i hvilken grad vil de offentlig eide virksomhetene gis anledning til innflytelse på prosessen? Spør Sommerset.
– Det er veldig uheldig at Norge ikke ser ut til å prioritere en prosess som de selv har tatt initiativ til – særlig når ESA responderer raskt i svar til Norge og ved å stille opp på fagseminar om saken. For både kommunene og selskapene innebærer treneringen til NFD at de må leve med omfattende usikkerhet, noe som til syvende og sist vil kunne gå ut over tilbudet til innbyggerne.

Les mer om

EØS og EFTA

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) er en avtale mellom Den europeiske union (EU) og de tre medlemslandene i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA), som i dag er Norge, Island og Liechtenstein. EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994.
På samme måte som EU-kommisjonen har ansvar for å påse at medlemsstatene i EU etterlever sine forpliktelser etter EU-regelverket, har EFTAs overvåkingsorgan ESA (Efta Surveillance Authority) ansvar for å føre tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i EFTA-landene.
Les mer om EØS hos Wikipedia, Store Norske Leksikon og regjeringen.no.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern