Søk

Strømstøtte til fritidsbolig benyttet som fast bolig

Lys fra hyttevinduer i mørket.
Foto: Samfunnsbedriftene
Skrevet av:
Mona Adolfsen
|
Publisert:
25. januar 2023

Samfunnsbedriftene Energi støtter i prinsippet ordningen med strømstøtte til fritidsboliger som benyttes som fast bolig, men har i høringssvaret noen presiseringer. 

Vi har forståelse for at forslaget til ny midlertidig forskrift kommer etter at det kom anmodning fra Stortinget om «hvordan husholdninger som reelt sett har fast bopel i bolig registrert som fritidsbolig – og ikke eier eller disponerer annen bolig – kan omfattes av strømstøtteordningen.»
Det påpekes i høringsnotatet at dette gjelder et begrenset antall kunder da tall som departementet har innhentet fra folkeregisteret viser at i underkant av 10 000 personer hadde folkeregistrert adresse i fritidsbolig i desember 2022. Vi vil imidlertid påpeke at selv om det er et begrenset antall dette vil gjelde, så forventer nettselskapene at betydelig flere nettkunder vil ta kontakt for behandling av søknader, selv om disse ikke rettmessig vil ha krav på støtte i henhold til ny midlertidig forskrift. Arbeidsbyrden for nettselskapene kan derfor bli betydelig større enn det som her antas i høringsnotatet.

Dokumentasjonskrav

Departementet foreslår at nettselskapene gjør vurderingen av hvilke fritidseiendommer som kan kvalifisere for strømstønad. Nettselskapene blir stadig ilagt nye krav og oppgaver, også rundt områder de i utgangspunktet ikke har noe med. For å redusere arbeidsbyrden for nettselskapene bør/må derfor ansvaret ligge hos kunden når det gjelder å dokumentere
  • at fritidsbolig er fast bostedsadresse
  • at kommunen har gitt tillatelse eller dispensasjon for bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig i henhold til plan- og bygningsloven
  • at man har vært folkeregisterregistrert på adressen fra senest 16. desember 2021

Ved tvist

Ved uenighet mellom nettkunde og nettselskap skal saken bringes inn for RME for avgjørelse. Her støtter vi opp om at kriteriene må utformes så objektive som mulig i forskriften. I tillegg bør klageinnretningen gjøres så enkel som mulig, slik at også dette letter arbeidet til nettselskapene og gjør veien kort for både nettselskapene og kundene.

Opplæring og informasjon

Som nevnt over er det kommet stadig flere krav og lovpålagte pålegg til nettselskapene. Selv om disse oppgavene hver for seg kan synes både enkle og lite tidkrevende, så er det totalt etter hvert blitt mange oppgaver som er både tid- og ressurskrevende, og som ikke kompenseres. Dette bør man også hensynta i nye vurderinger.
Det er også et ønske om at man med nye pålegg ivaretar informasjon og opplæring ute hos nettselskapene slik at disse kan ivareta krav og pålegg på en mest mulig korrekt og effektiv måte allerede fra start.
Utover dette støtter Samfunnsbedriftene at støtteordningen forlenges i henhold til forslag til endring.
Les Samfunnsbedriftenes høringssvar

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern