Søk

Styreansvar i et kommunalt foretak

Kvinne i sommereng i motsol.
Alle som sitter i styret for et kommunalt foretak har et personlig ansvar for at styret gjør jobben sin. Foto: Julia Caesar
Publisert:
13. mai 2019

Hvert styremedlem i et kommunalt foretak har et individuelt, privat, økonomisk ansvar for at styret oppfyller sine plikter og sitt ansvar. Her kan du lese mer om hva dette ansvaret innebærer.

Om kommunale foretak (KF)

Et KF er ikke et selvstendig rettssubjekt, men er juridisk en del av kommunen. Kommunestyret er KF-ets øverste organ. Kommunestyret fastsetter rammene for styrets myndighet, og gjennom vedtektene fastsetter kommunestyret den virksomhet selskapet skal drive – de ytre rammer for styrets myndighet. Det er kommunen som er part i de avtaler KF inngår og det er kommunen som kan forplikte selskapet.

Styring av KF

Styret i et KF har i all hovedsak roller og ansvar på linje med styret i et IKS eller et AS. Styret har myndighet til å avgjøre alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet, hvis ikke vedtektene eller instrukser gitt av kommunestyret sier noe annet. Styret skal føre tilsyn med daglig leder, som i kraft av sin stilling har ansvaret for den daglige driften av foretaket. Unntaket er saker som er av uvanlig art eller av stor betydning, de må styrebehandles. Styret har med andre ord ansvaret for å forvalte selskapet.
Daglig leder i foretaket er ikke underordnet administrasjonssjefens (kommunedirektøren) i kommunen, men administrasjonssjefen kan likevel instruere daglig leder om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken.
Det kan noen ganger forekomme motstrid mellom eiers interesser og foretakets interesser. I en havn vil dette typisk kunne være ved spørsmål om beskyttelse og bruk av havnekapitalen. Det er da viktig for styremedlemmene å være bevisst på hvilken rolle man har (hvilken «hatt» man har på) i behandlingen av en sak i kommunestyret vs. behandlingen av en sak i styret i foretaket.
Det betyr at man som styremedlem i et KF ikke representerer verken partier, kommunen eller andre interessenter, men har ansvar for å ivareta foretakets interesser på best mulig måte, ut fra selskapets formål og innenfor lovens rammer.

Rettslig grunnlag for styreansvar

Det er i utgangspunktet de samme oppgaver, det samme ansvar og de samme plikter for styret i KF som for andre selskapsformer. Ansvaret for styremedlemmer er imidlertid ikke like tydelig regulert for KF som det er for selskapsformene IKS og AS.
Kommuneloven kapittel 11 regulerer KF pr. i dag. Det kommer ny kommunelov som trer i kraft høsten 2019, men bestemmelsene om KF blir i all hovedsak videreført i kapittel 9 i ny lov. Kommuneloven sier lite om ansvaret for det enkelte styremedlem. Man må da se hen til de andre bestemmelsene i kommuneloven og også se til aksjeloven for veiledning, selv om aksjeloven kun gjelder for aksjeselskap.
I tillegg vil det for KF være generelle selskapsrettslige prinsipper og prinsipper for godt styrearbeid som regulerer styreansvaret.
For IKS og AS fremgår styreansvaret direkte av lovens bestemmelser (IKS loven § 38 og aksjeloven § 17-1)

Styreansvaret

Styrets oppgaver og ansvar består i hovedsak av følgende:
  • Forvaltningsansvaret; styret har ansvar for forvaltningen av virksomheten
  • Tilsynsansvaret; styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen og virksomheten for øvrig
  • Styret har en overordnet plikt til å sørge for forsvarlig organisering av virksomheten
  • Styret har plikt til å holde seg orientert om virksomhetens økonomiske stilling
Styrets myndighet fremgår også ofte av vedtektene til et KF.
Styreverv i selskaper og foretak er et personlig verv. Medlemmer av styret representerer bare seg selv, og skal ivareta selskapets/foretakets interesser. Styrets ansvar er først og fremst en plikt til å handle (gjøre noe). Men i tillegg kan styremedlemmer også få et økonomisk ansvar i form av erstatning overfor den som lider et økonomisk tap ved at styret ikke handler eller utfører sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.

Oppsummering av styreansvar i et KF

Hvert styremedlem har altså et individuelt, privat, økonomisk ansvar for at styret oppfyller sine plikter og sitt ansvar som beskrevet over. Det gjøres en individuell vurdering av hvert styremedlem sine handlinger (eller manglende handlinger) og det er ikke slik at manglende kunnskap fritar for ansvar.
Det er heller ikke slik at man blir vurdert på «mildere» måte fordi man er folkevalgt (dersom man er det). I forbindelse med vurdering av styreansvar vurderes styrets medlemmer som privatpersoner, som er valgt til å sitte i et styre for å ivareta foretakets interesser.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern