Gea Norvegica 1 - for nettsiden.jpg
Foto: Gea Norvegica

Kultur og formidling av hvem vi er

Kultur, arkiv, opplæring og IKT • Andre bransjer

Geoparkene, muséene og arkivene i KS Bedrift tar vare på arven fra fortiden og gjør den tilgjengelig for alle.

- Vi hadde ikke fått til dette uten samarbeid på tvers av kommunene. Det sier Kristin Rangnes, daglig leder i Gea Norvegica Geopark.

Geoparken i Telemark, hvor man kan se noen av Norges fineste bergarter, er et samarbeid mellom syv kommuner. Parken gir innbyggerne i Vestfold og Telemark et viktig natur- og kulturtilbud som ikke ville eksistert uten interkommunalt samarbeid. Kommunene blir satt i en posisjon hvor de må samarbeide om temaer de ikke er vant til å samarbeide om. Geologien tar nemlig ikke hensyn til kommunegrenser. 

Kristin Rangnes, daglig leder i geoparken, mener at det er helt nødvendig å binde sammen folk på tvers av kommuner. På spørsmål om Geoparken hadde eksistert uten samarbeid, svarer hun slik:

– Det var helt nødvendig å samle krefter i fylkene for å få til noe slikt. Gjennom denne modellen klarer vi å favne bredt og gi et godt tilbud til alle. 

Rangnes ser verdien av å ha slike tilbud:

– Geoparken fungerer også som et kompetansesenter for bærekraftig bruk av den geologiske naturarven. Vi synliggjør regionens geologiske, historiske, kulturelle og økologiske kvaliteter. Vi bygger identitet og gjør folk stolte av hjemstedet deres.

Aust-Agder museum og arkiv

- Vel bevart, godt fortalt er vårt motto. Det sier Jan Ledang, direktør for Aust-Agder museum og arkiv.

I Aust-Agder har det blitt ny faglig giv etter at museer og arkiv ble samlet i samme organisasjon. Aust-Agder museum og arkiv ble etablert i 2015 da Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS, Setesdalsmuseet IKS og Stiftelsen Grimstad bys museer ble slått sammen til Aust-Agder museum og arkiv. 

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Arkivene er vårt kollektive minne. (Foto: Aust-Agder museum og arkiv.)

- Når flere mindre kommuner går sammen i et fellesskap, kan en oppnå mye, sier direktør Jan Ledang. Særlig på arkivsiden har kommunene nå både spart penger og fått et faglig sterkere miljø.

- Men også i museumssektoren ser vi at vi har fått et faglig sterkere miljø. Dette gir oss økte muligheter for å sette fokus på blant annet forskning på Aust-Agders rike historie. Vi er nå godt i gang med å etablere felles faglige arbeidsgrupper innen fagområdene forvalting, formidling, forskning og fornying, avslutter Ledang.