Likestilling av kommunal og privat revisjonsprakis - for nett ii.jpg
KS Bedrift har lenge jobbet for at kommunale revisjonsselskap skal ha rammebetingelser som er likeverdige med det private revisjonsselskap har. Nå har vi har fått gjennomslag på et viktig punkt.
Ny lov om revisjon og revisorer

Revisorerfaring bør kunne telle likt

Kommunal og privat revisjonserfaring • Andre bransjer

Praksis fra kommunal og privat revisjon skal kunne likestilles så lenge visse forhold er oppfylt, mener regjeringen. KS Bedrift har dermed fått gjennomslag for sitt syn i forslaget til ny revisorlov.

I forslaget til ny lov om revisjon og revisorer (revisorloven) som ble lagt frem den 13. desember 2019 foreslås det at praksis fra kommunal og privat revisjonsvirksomhet likestilles som grunnlag for å bli godkjent som statsautorisert revisor.

Dette er en sak som KS Bedrift, i nært samarbeid med NKRF, har arbeidet for i mange år, se blant annet vår høringsuttalelse fra 2017.

Finanstilsynet skal godkjenne

Det er Finanstilsynet som godkjenner praksis, og den nye lovbestemmelsen sier praksis fra kommunal regnskapsrevisjon i «særlige tilfeller» kan være tilstrekkelig til å godkjenne kravet om praktisk opplæring:

  • 3-3 Praktisk opplæring

Statsautorisert revisor skal ha minst tre års variert praktisk opplæring i revisjon av årsregnskap, konsernregnskap eller tilsvarende finansiell rapportering. Minst ett år av opplæringen skal gjennomføres etter at kravene i § 3-2 første til tredje ledd er oppfylt.

Minst to år av opplæringen skal gjennomføres i et revisjonsforetak. Inntil ett av disse årene kan i stedet bestå av praksis fra Riksrevisjonen, kommunal- eller fylkeskommunal revisjon eller skatterevisjon under veiledning av en statsautorisert revisor. Finanstilsynet kan i særlige tilfeller godkjenne at begge årene består av praksis fra kommunal- eller fylkeskommunal revisjon under veiledning av en statsautorisert revisor.

Statsautorisert revisor skal ha bestått en eksamen som prøver revisors evne til å anvende teoretisk kunnskap i praksis og dokumenterer at vedkommende er egnet til å ha ansvar for oppdrag om lovfestet revisjon. For å ta eksamen må utdanning etter § 3-2 og minst to år av den praktiske opplæringen være gjennomført.

Departementet kan i forskrift fastsette regler om praktisk opplæring for godkjenning som statsautorisert revisor, herunder regler om eksamen etter tredje ledd og om dokumentasjon av den praktiske opplæringen.

I lovproposisjonen uttaler departementet seg videre om hva som skal til for at vilkåret i «særlige tilfeller» er oppfylt. Blant annet kreves det at praksis er variert med hensyn til bransjer, foretaksstørrelser og organisering etter selskapslovgivningen.

Praksisen må også ha bestått i revisjon av minst to regnskapspliktige foretak. Det følger også av gjeldende rett at praksisen må foregå under veiledning av en statsautorisert revisor.

Blir lettere å rekruttere

Dette er et viktig skritt i riktig retning for at kommunal revisjon på samme vilkår som private revisjonsfirmaer skal kunne rekruttere og beholde ettertraktet revisorkompetanse.

Dette er også viktig for å bevare kommunale revisjonsenheter som sterke og kompetente fagmiljøer i årene som kommer. De er i en konkurransesituasjon med hensyn til å få revisjonsoppdrag fra kommunene.

Ikke minst er lovforslaget en anerkjennelse av at kommunal regnskapsrevisjon har utviklet seg de senere årene og har økende likheter med privat revisjon, og at den er kompleks og variert og stiller høye krav til kompetanse.

Stortinget må fatte vedtak

Vi merker oss at regjeringen selv fronter denne saken som en av fire hovedsaker i forbindelse med fremlegging av proposisjonen.

Loven skal behandles av og vedtas at Stortinget før den kan tre i kraft. Vi følger opp saken videre gjennom Stortingets behandling til våren.