Økt materialgjenvinning er et viktig virkemiddel for å nå klimamål og få til overgangen til en sirkulær økonomi, men ikke eneste. Kanskje enda viktigere er det å redusere mengden avfall ved å kaste mindre i utgangspunktet. Det betyr kjøpe mindre og spise opp maten, i tillegg til å bruke ting om igjen.

Avfallshierarkiet eller avfallspyramiden er et begrep i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall og beskriver prioriteringer i avfallspolitikken. Et grunnprinsipp er å behandle avfall så nær toppen av hierarkiet som mulig.

Avfallspyramdien består av fem nivåer, der avfallsreduksjon trumfer listen, mens det å legge avfall på deponi eller dynga på folkemunne skal reduseres til et minimum. Innenfor en sirkulær økonomisk tankegang skal produkter designes slik at de enkelt kan håndteres etter avfallspyramiden.

  1. Avfallsforebygging – kjøp mindre, kast mindre og spis opp maten
  2. Ombruk – Bruke ting om igjen
  3. Materialgjenvinning – lage nye produkter av brukte ressurser.
  4. Energiutnyttelse – Lage strøm og varme. Avfall kan erstatte fossile brensler slik at luften i byer/tettsteder blir renere. Bidrar også til å destruere miljøgifter.
  5. Deponering – Legge på avfallsdeponi

 

Avfallshierarkiet er et begrep i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall og beskriver prioriteringer i avfallspolitikken. Den består av fem nivåer, der avfallsreduksjon er det øverste målet. Å legge avfall på deponi skal reduseres til et minimum.

Relevante artikler