Forebygging handler ikke om avfall - iStock.jpg
Skal avfallsforebygging fortsatt være en del av avfallshierarkiet? (iStock)
Avfallshierarkiet

Forebygging handler ikke om avfall

Avfallsforebygging • Avfall

En fersk forskningsrapport, finansiert av det svenske forskningsrådet FORMAS, har satt fokus på avfallsforebygging. Etter fire år konkluderer rapporten med at forebygging handler om effektiv produksjon og gjennomtenkt forbruk.

Hele rapporten kan leses her: «Från avfallshantering till avfallsförebyggande». 

Nasjonal avfallsstrategi ikke god nok

Bakgrunn for studien er rammedirektivet for avfall, hvor det i art. 29 pålegger medlemslandene å ha en nasjonal plan for avfallsforebygging. I Norge kjenner vi denne som avfallsstrategien «Fra avfall til ressurs».

ESA, som overvåker at Norge oppfyller sine forpliktelser iht. EØS-avtalen, mente i ettertid at strategien var mangelfull. Miljødirektoratet fikk derfor i oppdrag av Klima- og Miljødepartementet (KLD) å utarbeide et program for avfallsforebygging. Denne var på høring juni 2017. 

KLD opplyser til KS Bedrift at avfallsstrategien fra 2013 nå er supplert med to vedlegg: ett om avfallsinfrastruktur og ett om avfallsforebygging. Til sammen mener de dette er i tråd med kravene i rammedirektivet, og de har hatt dialog om dette med ESA. Vedleggene vil bli publisert når saken formelt avsluttes, ifølge Tonje Hagen Geiran, seniorrådgiver i KLD.

Se mer om Avfallsstrategien får ny drakt og les KS Bedrift sitt høringssvar til program om avfallsforebygging. 

Hva skjer når man forebygger avfall?

Hva gjøres helt konkret? Det var rapportens hovedtilnærming. Det handler mye om kommunikasjon og lokalt engasjement. En av tingene som trekkes frem i rapporten, er at små tiltak er vanskelig å oppskalere. Fortsatt er det entusiastene med de gode idéene som drar lasset, og det er vanskelig å realisere prosjektene til en stor og mer effektiv skala.

Et relevant spørsmål i denne sammenheng er hvem skal finansiere dette? Effektive tiltak i større utstrekning, vil kreve både innsats, god planlegging og investeringer. Det vil i tiden fremover være behov for både økonomiske virkemidler og flere arenaer, både fysiske og digitale, som fremmer økt ombruk, reparasjoner og informasjon om avfallsforebygging. 

Hvem har ansvaret for forebygging?

I rapporten hevdes det at det er for sent å vurdere forebygging når avfallet først har oppstått. Da gjenstår bare god avfallshåndtering, og det er ikke det samme.

Kommunenes lovpålagte plikt er å sikre forsvarlig håndtering av husholdningsavfall, de har begrensede muligheter til å iverksette avfallsforebyggende tiltak. I det store og hele hviler dette ansvaret på hver og en av oss, og i stor grad på frivillig basis.

Det politiske klimaet i Norge har endret seg etter behandlingen av meldingen om avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Nå ønsker flertallet på Stortinget at kommunene skal få ansvar for å legge til rette for ombruk på kommunale gjenbruksstasjoner. I tillegg kan rester fra loppemarkeder leveres til kommunale mottak og finansieres over avfallsgebyret, så fremt restene hovedsakelig stammer fra husholdningene. Disse tiltakene og presiseringene er et skritt i riktig retning. Les vår artikkel om Lopper til selvkost. 

Kildesortering øker bevisstheten

En viktig del som trekkes frem i rapporten, er nærheten til avfallet. Flere utredninger viser at kildesortering gir økt bevissthet på hva vi kaster. Det blir mer synlig i stedet for at alt går i samme pose.

Rapporten trekker frem at flere av de som kildesorterte, reagerte på hvor mye de kastet. Da forskerne intervjuet de samme innbyggere, fremkom det at når avstanden til avfallet ble mindre var brukerne mer interessert i å lytte til nye forslag om hvordan de kan produsere mindre avfall.

Miljødirektoratet utarbeider for tiden en forskrift som vil kreve utsortering av plastavfall og biologisk avfall fra husholdninger, næringer og landbruket. Målet er økt materialgjenvinning av disse fraksjonene. Les mer om dette i vår artikkel

Produsentene må ta mer ansvar

De siste tiårene har produsenter fått mer ansvar for sine produkter, også når de blir avfall. De skal nå finansiere arbeidet med å håndtere blant annet emballasje og elektronisk avfall.  Rapporten foreslår å trekke dette ansvaret enda lenger gjennom å innføre en form for erklæring eller merking av produktet, hvor det fremgår hvor mye avfall produktet har forårsaket. I den sammenheng trekker rapporten frem at de fleste ikke er klar over at produksjon av en mobiltelefon, kan gi opphav til over 125 kg avfall – før den kommer til butikken og blir solgt til deg og meg. 

Statistisk sentralbyrå opplyser at hver og en av oss produserer 433 kg avfall per år. Dersom vi i tillegg legger til produksjonsavfall og avfall fra mineralutvinning, vil dette øke til titalls tonn per person – per år. 

Bør avfallsforebygging tas ut av avfallshierarkiet?

På bakgrunn av funnene i rapporten, foreslår forskerne å fjerne avfallsforebygging fra avfallshierarkiet. Nettopp fordi det ikke omhandler avfall, men forebygging.

- Forebygging må styrkes og stå på egne ben fremfor å kobles mot avfall. Avfallsforebygging omhandler ikke avfall, men i stedet effektiv produksjon og gjennomtenkt design av produkter, sier Corvellec, prosjektleder for rapporten.