Biogassanlegg.jpg

Biogass er viktig for å bli et lavutslippssamfunn

Biologisk behandling • Avfall

11. desember holdt Miljødirektoratet første møte i det nasjonale kontaktforumet for biogass. KS Bedrift deltok på vegne av egne medlemmer.

Interessen for kontaktforumet var stort. Over 70 aktører fra ulike deler av biogassbransjen deltok, og det var ventelister for å delta.

Høye kostnader gir behov for støtteordninger
Statssekretær i Klima- og miljødepartementet (KLD), Lars Andreas Lunde, åpnet med å si at høye kostnader er den største utfordringen for å øke produksjon og bruk av biogass.

Regjeringen opprettholder og øker derfor støtteordningene som ble lovet i biogass-strategien som ble lagt frem høsten 2014.

Utreder ulike virkemidler for økt utsortering
Det vil bli behov for flere virkemidler, sa Lunde. Miljødirektoratet har blant annet fått i oppdrag fra KLD å utrede tiltak for å øke utsortering av våtorganisk avfall fra husholdninger og næringsliv.

Undersøkelser gjennomført av ForMat viser at hvert år kaster nordmenn over 230 000 tonn mat som kunne vært spist. I tillegg kommer matsvinn fra storhusholdning og primærnæringen. Dette er verdifulle ressurser som kan benyttes til produksjon av biogass og biogjødsel. Å utnytte avfallsressursene er også i tråd med EUs kretsløpsøkonomi.

KS Bedrift mener at det er viktig med fortsatt lokal valgfrihet, slik at løsninger tilpasses ulike lokale forhold. Det vil kunne være store kostnadsforskjeller for utsortering av matavfall fra husholdninger som bor i byer og tettsteder, sammenlignet med spredtbebygde områder.

Behov for store endringer
Potensialet for reduserte utslipp er stort i mange sektorer, og kanskje størst innen transportsektoren. Regjeringen ønsker flere kjøretøy over på elektrisitet og null- og lavutslippsdrivstoff som hydrogen og biogass. Privat bilbruk står for over 70 % av utslippene innen transportsektoren.

Miljødirektoratet understreket allikevel at det må mer enn bare små endringer til for å nå målet om et lavutslippssamfunn innen 2050, også innen andre sektorer enn transport.

 

Referat fra kontaktmøtet for biogass