bio.jpg

Viktig å skape et marked for biogass og biorest

Biologisk behandling • Avfall

30. mai ble andre møtet i det nasjonale kontaktforumet for biogass avhold hos Miljødirektoratet. KS Bedrift har tatt til ordet for at virkemiddelene må rettes mot å skape et marked.

Interessen for kontaktforumet var stort. Over 80 aktører fra ulike deler av biogassbransjen deltok, og nok en gang var det ventelister for å delta.

Ønsker tydeligere mål
Statssekretær i Klima- og miljødepartementet (KLD), Lars Andreas Lunde, deltok i en paneldebatt om barrierer og muligheter for å øke bruken av biogass.  En av de størst utfordringene er fortsatt høye kostnader. En samlet bransje ønsker seg også tydeligere mål i den nasjonale biogass-strategien.

Hvordan skape et marked?
Først og fremst er det viktig med forutsigbarhet. Dette kan skapes gjennom langsiktige politiske beslutninger, i et 10-20 års perspektiv. Mange aktører mener at biogass vil uansett være lønnsomt i lang tid fremover.

Viktig er det også å få opp verdien på biogjødsel/bioresten. Dette er verdifulle ressurser som kan erstatte andre kjemisk fremstilte mineralressurser som kunstgjødsel. Det vil bli større knapphet på fosforressursene i fremtiden, derfor er det allerede nå viktig å gjenbruke disse ressursene mer effektivt.

Markedet for biogjødsel er først og fremst lokalt. For å øke det lokale markedet må det innføres støtteordninger. I dag faller de ekstra kostnadene på produsent og sluttbruker, og dette gjør det vanskeligere å konkurrere med etablerte produkter med mindre bærekraft.

Gode anbudsprosesser er viktig
I dag er det intet krav om klimanøytralitet i anbud – flere aktører tok til ordet for at dette bør endres. Andre mente at regelverket må knyttes mer opp mot sluttproduktet og ikke råvarenes opprinnelse. Dette innspillet henspeiler til bruk av flere typer våtorganisk avfall til produksjon av biogjødsel. På den måten vil dette være mer teknologinøytralt og bygge opp under økt innovasjon.

Utreder ulike virkemidler for økt utsortering
Å utnytte mer av avfallsressursene er både fornuftig og i tråd med EUs kretsløpsøkonomi. Det vil bli behov for flere virkemidler, sa Lunde og henviste til at Miljødirektoratet har nå et oppdrag om å utrede tiltak for å øke utsortering av våtorganisk avfall fra husholdninger og næringsliv. Fristen for oppdraget er satt til 30. september 2016.

KS Bedrift mener at det er viktig med fortsatt lokal valgfrihet, slik at løsninger tilpasses ulike lokale forhold. Det vil kunne være store kostnadsforskjeller for utsortering av matavfall fra husholdninger som bor i byer og tettsteder, sammenlignet med spredtbebygde områder.

 

Presentasjoner fra møtet 30. mai 2016.