20140828_094832.jpg

Elektronisk deklarering av farlig avfall

Farlig avfall • Avfall

Fra 1. mai 2016 skal alle produsenter og mottak av farlig avfall deklarere farlig avfall digitalt. Papirskjemaene for deklarering er ikke lenger i bruk.


Virksomheter
som produserer farlig avfall og/eller radioaktivt avfall har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak.

Før transport
skal det farlig avfallet deklareres. Deklarasjonen skal følge transporten.

Avfallsmottaket
har plikt til å påse at avfall som mottas er deklarert og skal sørge for at deklarasjonen følger alle leveranser ved videre levering. For farlig avfall fra husholdninger, oppgis det kommunale avfallsmottaket som avfallsprodusent. Den elektroniske deklareringen skal gjennomføres av det kommunale avfallsmottaket.


For mer informasjon, se Miljødirektoratets nettsider.