Farlig avfall - nye krav til håndtering

Farlig avfall • Avfall

Miljødirektoratet har laget et endelig forslag til nytt kapittel 11 i avfallsforskriften om farlig avfall. Dersom forslaget godkjennes av Klima- og miljødepartementet, vil dette medføre en del endringer.

KS Bedrift har tidligere gitt innspill til direktoratet at det er viktig å ivareta kravet om kompetanse i alle ledd ved håndtering av farlig avfall. Vi mener at forenkling av regelverket ikke må gå på bekostning av miljø og sikkerhet. KS Bedrift har derfor bedt om at begrepet «tilstrekkelig kompetanse», krav til dokumentasjon og tilsyn utdypes i kommentardelen til forskriften.

Direktoratet påpeker at målet med endringene er å oppnå en bedre og mer effektiv regulering av farlig avfall. De vil i tillegg utarbeide en egen kommentardel som forklarer regelverket mer utdypende.

Dagens regelverk
Kommunale mottak har i dag myndighet til å oppbevare inntil 100 tonn farlig avfall i året, og har samtidig unntak fra krav om tillatelse, jf. § 11-7 pkt. e). Dagens vedlegg 2 (fremtidig vedlegg 3) stiller i stedet standardiserte krav for de kommunale mottakene. Denne bestemmelsen vil nå bli endret.

De viktigste endringene for kommunale mottak:

  • Kommunenes plikt til å motta farlig avfall øker, fra 400 kg til 1000 kg/per år for husholdninger og mindre virksomheter i kommunen.
  • Forskriftsfeste at det skal være vederlagsfritt for husholdningene å levere farlig avfall inntil 1000 kg/per år.
  • Nytt krav om dokumentert kompetanse for alle som håndterer eller ervervsmessig transporterer farlig avfall.
  • Kommunalt eide selskaper som ikke omfattes av kravene til økonomistyring etter kommuneloven eller IKS-loven, vil omfattes av krav om finansiell sikkerhet.
  • Industriutslippsdirektivet (IED) krever at virksomheter som lagrer mer enn 50 tonn farlig avfall, må ha egen tillatelse. Kravene i nytt vedlegg 4 til avfallsforskriften om «Minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall» vil samtidig gjelde.

Lagring over 50 tonn krever tillatelse
På grunn av bestemmelser i IED-direktivet, omfattes alle mottak av kravet om tillatelse dersom lagringskapasiteten av farlig avfall overstiger 50 tonn. Nytt kapittel 11 i avfallsforskriften endres derfor i tråd med dette kravet i IED-direktivet. Kommunale mottak som vurderer at de ikke har kapasitet til å lagre 50 tonn eller mer, vil ikke ha krav om tillatelse. Dersom et mottak til enhver tid lagrer mer enn 50 tonn farlig avfall, vil de derimot omfattes av kravet om tillatelse i § 11-6 og dermed også minimumskravene i nytt vedlegg 4.


Les mer på Miljødirektoratets nettsider.