De politiske føringene har de senere årene endret seg, og nå er politikerne mer villig til å innføre tiltak for lokal avfallsforebygging. Ombruk er et viktig bidrag til å redusere avfallsmengdene.

Dagens rammeverk gir kommunene og deres avfallsselskaper begrensede muligheter til å iverksette avfallsforebyggende tiltak, men signaler både fra nasjonale politikere og fagdirektorat vil endre på dette.

Gjennom behandlingen av Melding til Stortinget 45 "Avfall som ressurs" var det enstemmig enighet om å gi kommunene mer ansvar for å tilrettelegge for ombruk på gjenbruksstasjonene.

Miljødirektoratet har også gitt grønt lys for at kommunenes arbeid med avfallsforebyggende tiltak, kan finansieres i henhold til selvkostprinsippet. Dette innebærer at alle innbyggerne bidrar til å opprettholde tiltak for at mindre avfall oppstår.

Relevante artikler