Kommunen har et lovpålagt ansvar for å sikre innsamling og behandling av alt husholdningsavfall. Ansvaret inkluderer også avfall fra privateide fritidseiendommer. For landets kommuner handler sikker og effektiv håndtering av husholdningsavfall om å ta samfunnsansvar.  

Kommuner og deres avfallsselskap har et samfunnsansvar på vegne av alle innbyggerne. De forvalter samfunnets ressurser, tillit og forventninger på best mulig måte.

Kommunenes plikt er nedfelt i forurensningsloven § 30. Med dette ansvaret følger også plikten til å utføre samfunnsoppdraget mest mulig effektivt. Kommunene står fritt til å velge hvilke løsninger som er best tilpasset sine innbyggere.

Norge består i dag av 422 kommuner, hvorav de fleste kommuner har valgt å organisere renovasjonstjenesten gjennom interkommunalt samarbeid i ulik omfang. Kun 7 prosent av landets kommuner har valgt å organisere tjenesten selv. Én løsning passer ikke overalt, derfor er det viktig at kommunene selv avgjør hva som er best lokalt.

Valg av løsning henger sammen med innbyggertetthet, kommunestørrelse, topografi, avstander, næringsgrunnlag og klimatiske forhold. Én løsning passer ikke overalt, derfor er det viktig at kommunen har styringsrett på valg av lokale løsninger. 

I noen tilfeller kan bestemte eiendommer, både husholdninger og fritidsboliger, unntas fra plikten dersom samfunnsøkonomiske beregninger tilsier det. Eksempler på unntak kan være boliger eller hytter som ligger på mindre øyer eller langt inn i fjellet uten offentlig vei. Eventuelle unntak fra det lovpålagte ansvaret må vedtas lokalt i den aktuelle kommunen.

Samfunnsbedriftenes medlemmer ivaretar en grunnleggende samfunnsoppgave når de sikrer at alt husholdningsavfall blir håndtert forsvarlig. I tillegg bidrar de til å sikre nasjonal behandlingskapasitet, dersom reservekapasitet og beredskap blir nødvendig.