moderne avfallsinnsamling.png (1)
Nedgravde avfallsløsninger bidrar til mindre utslipp til jord, luft og vann

Behov for mer moderne avfallsløsninger

Moderne innsamling • Avfall

Mer moderne avfallsinnsamling kan bidra til å løse mange av utfordringene med avfallsinnsamling i bykjerner og fortettingsområder. Stor befolkningsvekst de neste årene vil gjøre det nødvendig å utvikle nye metoder for avfallsinnsamling.

Trenger verktøy
Kommuner har i dag ingen juridiske virkemidler for å sikre prosjektering av helhetlige avfallsløsninger tidlig i byggeprosesser eller ved oppgradering av eksisterende områder.

KS Bedrift mener at kommunene må få større forutsigbarhet i planlegging og prosjektering av nedgravde avfallsløsninger. Dette vil bidra til mer helhetlig samfunnsutvikling som totalt sett vil gi økt samfunnsøkonomisk gevinst.

Mange fordeler
Nedgravde containere og avfallssug vil bidra til mindre utslipp til luft, bedre brann- og trafikksikkerhet, bedre arealutnyttelse og mer estetiske løsninger.

Kommunene må få rett til å velge lokale løsninger
Det er lokalt man kjenner egne utfordringer best. Regjeringen skriver i sin politiske plattform at de vil styrke lokaldemokratiet ved å flytte makt og ansvar til kommunene. Dette handler om helhetlig samfunnsutvikling og rett til å velge de beste avfallstekniske løsninger.

La lokale og regionale myndigheter få velge de mest hensiktsmessige metodene for miljøvennlig og effektiv avfallsinnsamling tilpasset lokale forhold. Slik nås også nasjonale mål innen klima- og miljø mest effektivt.