Dette mener vi om brann i avfall

Miljø og samfunnsansvar • Avfall | Brann og redning

Det vil alltid være risiko for brann på avfallsanlegg. Den risikoen må til enhver tid reduseres og håndteres.

Samfunnsbedriftene skaper arenaer der medlemmer deler erfaringer og lærer om utstyr, øvelser, samarbeid, rutiner og så videre. Vi er opptatt av dialog mellom medlemmer i avfallsbransjen og medlemmer som jobber med forebygging av brann.  

Gode risikovurderinger, riktig kompetanse, tiltak og reelle øvelser er viktig. God kommunikasjon og tilrettelegging for de som kaster brannfarlig avfall skal bidra til å redusere brannrisiko. I tillegg må rammebetingelsene for de som håndterer brannfarlig avfall bli bedre. Derfor mener Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs at: 

  • Nasjonale myndigheter må ta ansvar for å samle statistikk om brannfarlig avfall og hvor dette avfallet tar veien. Tiltak og virkemidler - slik som krav og kommunikasjon - må baseres på oppdatert kunnskap og gjøres tilgjengelige for hele bransjen.  
  • Det trengs minst én årlig nasjonal kampanje rettet mot husholdninger og næringsliv for å begrense mengden batterier og elektronikk som kastes feil i avfallet. Ansvaret bør ligge til nasjonale myndigheter som sørger for at dette skjer, slik at kommuner og andre relevante aktører følger opp lokalt. En felles og koordinert innsats vil være mer effektiv, enn om ansvaret spres. 
  • De som har et produsentansvar for batterier, må få et særskilt ansvar for å bidra til den felles innsatsen. Ansvaret må også omfatte alle husholdningsbatterier som kastes både huststandsnivå og på ulike bringeordninger. 
  • De som har produsentansvaret for EE-avfall må også få et særskilt ansvar for å bidra til den felles innsatsen.  
  • Myndighetene krever lagring under tak, mens forsikringsselskap krever lagring utenfor bygg.  Myndighetskrav til innsamling og oppbevaring av brannfarlig avfall må avstemmes med forsikring krav til bygg og anlegg i avfallssektoren.