Avfallsbedriftenes samfunnsbidrag

Miljø og samfunnsansvar • Avfall

I en rapport som er laget av Menon Business Economics på oppdrag fra KS Bedrift, er det gjort en rekke funn som viser hvilken samfunnsnytte de kommunale avfallsbedriftene bidrar med.

De kommunale avfallsbedriftene sysselsetter totalt mer enn 4200 personer og verdiskapingen per sysselsatt er omkring 30 prosent høyere enn i det øvrige næringslivet i fastlands-Norge, fremkommer det i rapporten fra Menon.

- At verdiskapningen i disse bedriftene er så mye høyere enn i det øvrige næringslivet i fastlandsnorge, er ganske oppsiktsvekkende. Verdiskapingen per ansatt er i snitt 0,9 millioner kroner, mens den for øvrig næringsliv er cirka 0,7. I tillegg er denne bransjen spredt over hele landet, som også representerer en betydelig skatteinngang lokalt. Dette er den økonomiske siden, og den er viktig, men vel så viktig er alle de samfunnsmessige verdiene som det ikke er så lett å tallfeste, sier fagsjef i KS Bedrift, Svein Kamfjord.

 

 

Arbeidsplass med sosial profil
En samfunnsmessig verdi er hvordan mange kommunalt eide avfallsselskap skaper arbeidsplasser. Mange av dem rekrutterer personer som har hatt vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet. Det inkluderer blant annet mennesker med rusproblemer, tidligere straffedømte, unge som har droppet ut av skolen, og mennesker med psykiske eller fysiske helseplager.

Et eksempel er Midtre Namdal avfallsselskap som samarbeider blant annet med Midtre Namdal vekst, et selskap som har til formål å skape arbeidsplasser til yrkeshemmede som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Et annet eksempel er Lindum AS som har benyttet arbeidskraft fra Kirkens bymisjon for å rydde opp rundt anlegget.

Holdningsskapende arbeid
Et annet område som disse avfallsbedriftene arbeider med, og som det ikke er så lett å sette en prislapp på, er holdningsskapende arbeid. - Skal vi skape et samfunn der kildesortering ligger i ryggmargen til innbyggerne, så må de ha et bevisst forhold til det. De kommunale avfallsselskapene gjør et formidabelt arbeid på dette feltet.

Mange av dem sender ut praktisk informasjon for eksempel om tømmedager eller om når man kan levere hageavfall. I tillegg kommer det noen ganger informasjon om hva som skjer med avfallet vårt, og det gjør noe med holdningene våre, sier Kamfjord. Svært mange kommunale avfallsbedrifter arbeider også med holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge. Dette skjer ofte i form av bedriftsbesøk der barna får se hvordan avfallet blir behandlet, eller ved at representanter fra avfallsbedriftene reiser ut på skolene for å fortelle. I begge tilfeller har det en stor holdningsskapende effekt som gjør at barna får en økt forståelse for hvordan de kan bidra til bedre kildesortering.

- Mange av de kommunale avfallsselskapene driver også med ombruk på gjenbruksstasjoner. Rett og slett systemer der folk kan gi bort brukbare ting fremfor å destruere dem. Så også på dette området fyller de kommunale avfallsbedriftene en viktig rolle nær innbyggerne, sier Kamfjord.

Andre drivkrefter
- I det hele tatt er drivkreftene litt annerledes i disse bedriftene enn i private bedrifter. I de kommunale bedriftene er det rett og slett å bidra til at avfallet blir håndtert på en god måte for miljøet og innbyggerne som er det grunnleggende, og investeringer gjøres med det som mål. I private bedrifter er som regel økonomien viktigst, og da er naturligvis tilnærmingen til oppgaven litt forskjellig, avslutter Kamfjord

Denne artikkelen var med i et innstikk om avfall i Aftenposten 30. juni 2015.