ScanStockPhoto_image_1841176.jpg
Energiutnyttelse er en del av den sirkulære økonomien

Miljøgifter ut av kretsløpet

Vi går mot en sirkulær økonomi • Avfall

Energiutnyttelse er en fornuftig utnyttelse av avfallsressurser som ikke egner seg til materialgjenvinning. Samtidig sikrer denne behandlingsformen at miljøgifter tas ut av kretsløpet og destrueres.

Miljømyndighetene må ikke innføre rammebetingelser som fører til en degradering av resirkulert materiale. Som en naturlig følge av kravet om økt materialgjenvinning, mener KS Bedrift at det blir nødvendig å innføre ulike kvalitetskriterier for å unngå såkalt «downcycling».

Miljøgifter ut og energi inn = smart ressursutnyttelse

Det er viktig at vi anerkjenner behovet for energiutnyttelse også i fremtiden. Mange produkter som lages i dag, vil inneholde komponenter som ikke er egnet til materialgjenvinning eller deponering. Inntil det innføres ny teknologi eller stilles strengere krav til økodesign, vil det langt inn i fremtiden også være behov for å energiutnytte avfall.

For at den sirkulære økonomien skal fungere optimalt, må regelverket etterstrebe og få miljøgifter ut av kretsløpet. Da er det smart å utnytte dette avfallet til energiformål. Derfor må vi erkjenne at energiutnyttelse en viktig del av den sirkulære økonomien.

Fjernvarmeproduksjon må fortsatt kunne benytte avfall som brensel

Et generelt forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming i bygg er viktig, fordi det vil utgjøre et viktig signal og ¡ større grad bidra til målsettingen om lavere utslipp av CO₂-ekvivalenter.

Mineralolje (inkludert beredskapsbruk) sto for kun én prosent av energien levert gjennom fjernvarmesystemene i 2015. En vurdering av et eventuelt forbud også skal gjelde fjernvarmeproduksjon, bør ta hensyn til dette.

KS Bedrift mener at miljømyndighetene heller bør rette fokuset mot å utnytte allerede tilgjengelig energi mer effektivt og i tråd med prinsippene for sirkulær økonomi. Samtidig mener vi at det er viktig å opprettholde beredskapen og fleksibiliteten i nasjonal energiforsyning, og ikke legge alle eggene i samme kurv.

Utsortering av plast og biologisk avfall

I dag varierer sammensetningen i restavfallet en del, avhengig av sortering i forkant. Generelt stiller avfallsforbrenningsanleggene krav om sortering før avfallet leveres til anlegget, samtidig foretas det stikkprøver for å unngå at avfall som ikke skal brennes havner i ovnene. Utover dette har energigjenvinningsanlegg liten innflytelse på sammensetningen i restavfallet.

Miljødirektoretat har lenge jobbet med en forskrift som vil pålegge kommuner, næringsaktører og deler av landbruket til å sortere plastavfall og biologisk avfall. Målet er økt materialgjenvinning. Samtidig vil det bidra til at restavfallet vil inneholde mindre fossilt materiale. Vinn-vinn.