Beredskap II.jpg

Samfunnssikkerhet: Anundsen la frem stortingsmeldingen "Risiko i et trygt samfunn"

Brann og redning i endring • Brann og redning

Brann- og redning vies mye plass og omtale i stortingsmeldingen «Risiko i et trygt samfunn» som justis- og beredskapsminister Anders Anundsen lanserte den 9. desember 2016.

-Norge er et av verdens tryggeste land. Men det alvorlige og ofte uventede kan ramme oss likevel – i form av terror, digitale angrep, alvorlige smitteutbrudd, flom, ras eller andre hendelser. Trygghet i hverdagen er derfor et av regjeringens viktigste satsingsområder, sa justis- og beredskapsministeren i forbindelse med lanseringen.

KS-Bedrift registrerer at landets brann- og redningsvesen har en sentral rolle i samfunnssikkerhetskjeden. Av den grunn er også brann og redning viet mye plass i meldingen.

I et samfunnssikkerhetsperspektiv er kommunene pålagt en rekke plikter, slik som krisehåndtering, arealplanlegging, helseberedskap og drift av brann- og redningsvesenet.

Kommunene har beredskapsplikt
Gjennom den lovpålagte kommunale beredskapsplikten skal kommunene legge til rette for at risiko og sårbarhet i lokalsamfunnet reduseres så langt det lar seg gjøre.

I en krisesituasjon skal kommunene sørge for å samordne de ulike ressursene, slik at de samlet kan bidra til at skadeomfanget blir så lite som mulig.

KS Bedrift vil peke på at alle hendelser og ulykker i Norge skjer i en kommune, og at det kommunale beredskapsapparatet har, sammen med andre regionale og statlige beredskapsaktører, et ansvar for å håndtere slike ulykker og hendelser. 

Den viktigste operative ressursen som kommunene disponerer er det lokale brann- og redningsvesen.

I dag er det i underkant av 300 brann- og redningsvesen, og i meldingen pekes det på at det er en utfordring at det er store variasjoner mellom dem. Det varierer hvordan de er organisert, hvor gode fagmiljøer de har, og hvor god evne de har til å forebygge og håndtere branner og andre hendelser.

Regjeringen vil ha større enheter
Utredninger har slått fast at utdanningen som tilbys brann og redningspersonell er mangelfull. Regjeringen mener det derfor er behov for færre og større brann- og redningsvesen.

Større enheter som legger til rette for ledelse på heltid, vil, etter regjeringens mening, gi bedre muligheter til å utvikle lederrollen.

Større brann- og redningsvesen gir også mulighet til å etablere fag- og kompetansemiljøer med bred erfaring og kunnskap innenfor forebygging, håndtering av hendelser og samvirke med andre aktører.

Dette er spesielt viktig ved håndtering av store og komplekse hendelser.

Regjeringen signaliserer derfor i meldingen at de vil:

  • sørge for at de geografiske ansvarsområdene for nødmeldetjenesten for brann- og redningsvesenet (110-sentralene) tilpasses ansvarsområdene til de nye politidistriktene
  • styrke brannutdanningen ved å etablere en ny utdanningsmodell for brann- og redningspersonell
  • vurdere nye krav i regelverket som er tilpasset større brannsamarbeid og ny utdanningsmodell
  • styrke nødmeldingstjenesten ved blant annet å gjennomføre tiltak i «Program for forbedring av nødmeldingstjenesten», slik at borgerne får rask og best mulig bistand i nødsituasjoner
  • fortsette samlokaliseringen av nødmeldingssentralene for brann- og redningsvesenet (110 sentralene) og operasjonssentralene til politiet (112 sentralene)
  • styrke beredskapen gjennom å legge til rette for at flere nød- og beredskapsaktører blir brukere av Nødnett
  • ferdigstille sammenkobling av Nødnett og det svenske nødnettet RAKEL, slik at samarbeid på tvers av landegrensene kan forsterkes og bli enklere
  • legge til rette for gode kommunikasjonsløsninger for nød- og beredskapsetatene

Hva gjør KS Bedrift Brann og Redning?
Stortingsmeldingen skal behandles av Stortinget i løpet av vårsesjonen 2017.

KS Bedrift skal i løpet av våren 2017 revidere handlingsplanen for brann og redning og mange av temaene som er løftet fram i meldingen vil også bli en del av denne handlingsplanen.

KS Bedrift Brann og redning vil sammen medlemmene våre sørge for at interessene til landets brann- og redningsvesen blir hørt i prosessen fram mot behandling i Stortinget.

«Risiko i et trygt samfunn» (Meld.St.10 (2016-2017))