Mange bysentre og tettsteder i Norge har mye gammel trehusbebyggelse. Flere steder er slike hus vernet ettersom de har kulturhistorisk verdi. Men slik bebyggelse kan også skape utfordringer for brann- og redningsvesenet.