Dimensjoneringsforskriften revideres: Vi ønsker ditt innspill

Som medlem av KS Bedrift har du nå mulighet til å være med og påvirke en forskrift som vil legge premissene for fremtidens brannvesen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal i løpet av 2017 revidere dimensjoneringsforskriften og KS Bedrift og KS har fått plasser i referansegruppen som skal følge dette arbeidet. 

Fra KS Bedrift og KS vil brannsjef Henry Ove Berg, Rogaland brann og redning IKS, rådmann Siri Gauthun Kielland, Sørum kommune, og Øistein Gjølberg Karlsen KS Bedrift fagsjef Beredskap, Brann og Redning være representert.

Dette arbeidet vil legge rammene for hvilke oppgaver Brann-Norge blir pålagt, hvordan de skal organiseres og dimensjoneres samt hvilke krav som vil bli stilt til brann og redning i mange år framover. 

Her finner dere en bredere omtale av arbeidet med denne revisjonen samt en lenke til selve dimensjoneringsforskriften: 

KS Bedrift er med i viktig forskriftsarbeid for brann og redning

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

For at vi skal reflektere mangfoldet innen brann og redning i denne revisjonen trenger vi innspill fra våre medlemmer på følgende områder:

  • Hva bør videreføres fra dagens forskrift?
  • Hva bør endres fra dagens forskrift?

Vi antar at svarene på de to spørsmålene over vil variere ut fra geografi, størrelse, organisering mm. Derfor ber vi dere komme med innspill til oss nå i oppstarten av revisjonsarbeidet, men også gjerne underveis.

Kommentarer til dokumentet
Du kan velge om kommentarene blir synlige for alle medlemmene i din bransje, eller om de kun skal gå til KS Bedrift
Du poster som:
Din kommentar er sendt.