Det norske kraftmarkedet er knyttet til de nordiske landene og det europeiske markedet med utenlandskabler. Samtidig går utviklingen raskt i EUs energiunion. Det som skjer i Brussel har stor betydning for den norske kraftbransjen.

Mens Norge er medlem av et felles, nordisk energimarked, knytter utenlandskablene oss tettere til Europa. Brussel har de siste årene presentert og behandlet omfattende pakker med reguleringer og direktiver. Disse understøtter opprettelsen av et felles europeisk energimarked underlagt et felles regelverk. Lovtekstene er EØS-relevante, det vil si at EU-reglene også skal implementeres i norsk lovgivning.

Derfor søker Samfunnsbedriftene Energi å påvirke utformingen av europeisk lovgivning. Vi har et sete i CEEP, sammenslutningen av selskap som yter offentlige tjenester, hvor vi har en ledende posisjon i gruppen som arbeider med europeisk energipolitikk.

På denne siden kan du lese om utviklingen på energifeltet i Norden og Europa, og vårt arbeid for å påvirke utviklingen.

Les mer om
Relevante artikler