pengesedler.jpg
Foto: iStock
Regionalstøtte:

Innstrammede regler for statsstøtte til miljø- og energitiltak

EUs energipolitikk • Energi

14.04.2014 Niklas Kalvø Tessem

KS Bedrift mener at det fortsatt bør gis mulighet for regionalstøtte til energiselskaper i distriktene, men dette kommer ikke direkte fram i det nye regelverket. Europakommisjonen vil samtidig stramme inn og presisere retningslinjene for statsstøtte til energi- og miljøtiltak. Dette gjelder særlig i forhold til å realisere de mest bærekraftige fornybare energiløsningene.

Auksjonering I store deler av Europa har det kommet inn mye ny produksjon, blant annet i form av vind- og solkraft. Dette har ført til store systemutfordringer, fordi det i stor grad dreier seg om uregulerbar kraft. Derfor har Kommisjonen identifisert noen typer av støtteordninger som skal brukes for fremtiden. Retningslinjene beskriver blant annet betingede minstepriser for produsentene, slik at støtten avhenger av inntjeningen for øvrig. Et annet system som blir tillatt er auksjonering av produksjonrettigheter etter regionale behov. Støtte til infrastruktur er omtalt i et eget kapittel. Slik støtte foreslås tillatt, men dette gjelder investeringsstøtte, ikke driftstøtte.

KS Bedrift er positiv til at de beste prosjektene kan bli valgt etter behov, og at produsentene får noe mer ansvar i systemet. Retningslinjene får ikke direkte konsekvenser for den norske ordningen med elsertifikater, men vil legge føringer for videre norsk støtte til energiproduksjon.

Differensiert arbeidsgiveravgift I fjor publiserte Kommisjonen retningslinjer for regionalstøtte. Der kom det fram at energissektoren ikke lenger kan få slik støtte, noe som fører til at en rekke norske energiselskaper mister muligheten for differensiert arbeidsgiveravgift fra juli 2014. Det ble i retningslinjene for regionalstøtte varslet at denne problematikken skulle tas opp igjen i de nye reglene for miljø- og energistøtte. De var klare 9. april.

Det åpnes i de nye retningslinjene for å ta hensyn til vanskeligstilte områder, men dette gjelder særlig investeringsstøtte. KS Bedrift mener det veldig viktig at energiselskaper i distriktene får støtte videre. Selskapene opererer i områder hvor det er dyrere å drive virksomheten på grunn av demografi og geografi, samtidig som de ofte er viktige for øvrig lokal næringsutvikling.

Les Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020