Foto - Thomas Richter on Unsplash.jpg
Foto: Thomas Richter/Unsplash
EUs energiunion:

KS Bedrift støtter helhetlig europeisk energipolitikk

EUs energipolitikk • Energi

26.03.2015

Europakommisjonen la 25. februar frem en melding om EUs energiunion. Med energiunionen tar Kommisjonen grep for å etablere en helhetlig og langsiktig energipolitikk for EU. Meldingen vil følges opp av en rekke konkrete lovforslag.

Energiunionen har fem gjensidig forsterkende og nært relaterte dimensjoner, som skal gi bedre energisikkerhet, bærekraftighet og konkurransedyktighet.

- Energisikkerhet, solidaritet og pålitelighet
- Et fullt integrert europeisk energimarked
- Energieffektivisering som skal bidra til dempet etterspørsel av energi
- Dekarborisering av økonomien
- Forskning, innovasjon og konkurransedyktighet

KS Bedrift mener:

EU bør ha fokus på en klima- og energiunion som har markedsbaserte tilnærminger som bærebjelke. Norge må ha full markedsmessig integrasjon med resten av Europa og mest mulig deltagelse i europeiske organer. Det er derfor positivt at det eksplisitt sies at EU vil fortsette med å integrere Norge i EUs interne energipolitikk.

Norge må fokusere på implementering av tredje energimarkedspakke i tråd med utviklingen i Europa. Norge bør i mindre grad forsøke å ligge i forkant av europeisk politisk utvikling på energiområdet, særlig i tilfeller hvor norske bedrifter blir påført kostnader som andre bedrifter i Europa slipper.

Energieffektivisering bør redusere behovet for fossilt brensel, og tiltakene må innføres gradvis for å sørge for en kontrollert utfasing av fossil brensel og innfasing av fornybar energi for å dekke det resterende behovet. Vi mener også at incentiver til energieffektivisering innen bygg, produkter og industri må suppleres med utfasing av subsidier til fossilt brensel.

Som representant for flere bransjer mener KS Bedrift det er svært positivt at Europakommisjonen legger vekt på at tiltak innen energisektoren må ses i sammenheng med klima, avfalls og transportpolitikken. Det er viktig at offentlige eiere av slik infrastruktur får gode rammevilkår til å utvikle synergieffekter på tvers av ulike sektorer til det beste for innbyggerne.

Se høringssvaret til KS Bedrift

Les høringsdokumentet