Flesberg Elektrisitetsverk AS er skeptisk til flere av Reiten-rapportens forslag

Medlemsbesøk • Energi

KS Bedrift besøkte Flesberg elektrisitetsverk AS og fikk ledelsens syn på rapporten «Et bedre organisert strømnett», selskapet er skeptiske til at DSOer kan få makt til å pålegge investeringer i distribusjonsnettet. Mange av forslagene i Reitenrapporten oppleves som byråkratiserende og fordyrende for selskapet. 

Flesberg Elektrisitetsverk er et vertikalintegrert selskap med nett, kraftomsetning og annen virksomhet. Over tid har man utviklet en organisasjon som kan løse de oppgavene selskapet har og driver effektivt i liten skala.  Og trolig vil kundene oppleve eventuelle endringer som vanskelig og at man blir mer utilgjengelig.

Forslaget om å gi KSUene en ny DSO-rolle oppleves som problematisk. I dag bestemmer selskapet selv over egne investeringene. Det blir helt feil at et annet selskap også skal kunne pålegge Flesberg Elektrisitetsverk investeringer som får stor påvirkning på selskapets økonomi. Slike beslutninger må ligge til Flesberg Elektrisitetsverks ansvarlige styre. Skulle dette forslaget gå igjennom må vi i så fall melde til Kredittilsynet at en utenforstående instans vil få uforutsigbar kontroll over selskapets midler. Dette vil trolig være verre enn når en kommune havner på Robek-listen.

KSUer som eier både regional- og distribusjonsnett har insentiver til å investere i regionalnett i stedet for eget distribusjonsnett. Regionalnettkostnadene vil fordeles på flere distribusjonsnetts kunder, ikke bare KSUens egne kunder. Dermed kan KSUen holde lavere tariffer enn sine distribusjonsnettkunder. Denne situasjonen blir ikke bedre av at dagens KSUer får utvidet myndighet.
 
Erfaringene i Flesberg Elektrisitetsverk tilsier at kjøp fra eksterne entreprenører vil øke byråkratiet. Krav om å konkurranseutsette alt innkjøp fordyrer alle prosesser. Også behovet for kontrollvirksomhet øker og vil være fordyrende. I dag kan beslutninger om hvordan mindre avvik skal håndteres tas hos den enkelte på et lavt nivå, mens ved konkurranseutsetting må alle beslutninger opp til bestiller. Dette fører til tilleggsregninger som fordyrer nettet unødvendig. Et tankekors er også at endringene synes å føre til at kompetansen til å drive næringsvirksomhet i distriktet blir utarmet dersom det kun blir store aktører igjen. Store selskaper vil ikke ha sine kontorer i distriktet, men i de store byene.

Heller ikke Flesberg Elektrisitetsverk forstår at det skal være en utstrakt grad av kryssubsidiering mellom forretningsområdene. De opplever at det er et tilstrekkelig regelverk for myndighetene og revisor med dagens regelverk.

22.10.2014