Eidefoss AS - foto - Arne Jakobsen.jpg
Fra venstre: Leif Inge Schjølberg, nettsjef Eidefoss; Hans Ivar Kolden, adm. dir. i Eidefoss AS (Foto: Arne Jakobsen)
Effektbaserte tariffer hos Eidefoss AS

Effekttariffer kan innføres uten støy

Nettregulering og bransjestruktur • Energi

Temperaturen er tidvis høy i diskusjonen rundt innføring av effektbaserte tariffer for husholdningskunder. Men kraftselskapet Eidefoss tok i bruk en slik løsning for over 10 år siden – uten at strømkundene ble opprørt.

I 2009 innførte Eidefoss, som det første og så langt eneste nettselskapet i landet, effektbaserte tariffer for husholdningskundene i selskapets område, fem kommuner i Nord-Gudbrandsdal.

Med en kraftproduksjon på over en halv TWh og rundt 15.000 nettkunder er Eidefoss en betydelig aktør i den norske kraftverdenen. Selskapet er et av landets mest effektive nettselskap, 3000 av nettkundene er fritidsboliger og de har en rekke ladestasjoner for elbiler – også såkalte superladere – i området sitt.

Felles for disse brukergruppene er at de har et elforbruk hvor det er relativt lav last (effektbruk) i mesteparten av året med unntak av helgene hvor denne mangedobles.

AMS-målerne åpner nye muligheter

Tidlig på 2000-tallet monterte Eidefoss AMS-målere for alle sine kunder. Dette ga tilgang til mer detaljert og tidsriktig informasjon om kundenes kraftforbruk. Frem til 2009 hadde selskapet en tradisjonell og ganske komplisert modell for nettleie som også var forskjellig for de ulike kundegruppene.

Selskapet innførte i 2009 en effektbasert tariff for alle nettkunder, uansett størrelse og type forbruker. Denne bestod av et fastbeløp, et effektledd (kr/kW pr. år) og et energiledd (øre pr. kWh).

- I Eidefoss så vi etterhvert at den informasjonen vi fikk tilgang til etter at AMS-målerne ble installert ga oss muligheter til å fordele nettleien mer rettferdig og objektivt mellom kundene våre, sier administrerende direktør Hans Kolden i Eidefoss.  

- Vi valgte å innføre en felles tariff for alle kunder og kundegrupper og i tillegg å fjerne prissprang mellom tariffene. På den måten tok vi også bort drivkraften for å splitte anlegg og andre kunstige tilpasninger, og ikke minst utnytte investeringene vi hadde gjort i AMS systemet», legger han til.

Aksept for rettferdig og enkel nettleiemodell    

Den kanskje viktigste målsetningen hos Eidefoss var å innføre en objektiv og rettferdig fordeling av nettleien mellom kundene. Samtidig balanserte man dette ved at innføringen av de nye tariffene ga minst mulig endring for de ulike kundegruppene.

På samme tid som Eidefoss innførte effekttariffering, forenklet de også nettleiemodellen sin. Fastbeløpet ble satt likt for alle kundegrupper og kunder. En liten del av effektkostnadene ble lagt på fastleddet for å dekke inn kostnader med å drifte nettet uavhengig av forbruk.

For energileddet valgte Eidefoss en middelvei ved at halvparten av dette representerer dekking av tap, i motsetning til den rent teoretiske løsningen hvor dette leddet bare skal representere tap.

Utenom fastleddet ble da nettleien fordelt med 40 prosent fra energileddet og 60 prosent fra effektleddet.

Nå er nettleie som kreves i stor grad basert på de reelle kostnadene hver kunde forårsaker. Da vil nettleien i større grad oppleves som rettferdig fordelt.

Den nye nettleiemodellen til Eidefoss er også enklere å forstå og bruke og den gir kundene et incitament til å redusere effektuttaket, noe som igjen reduserer nettselskapets kostnader og til slutt gir lavere nettleie.

- Ved å innføre en enkel og lik tariff for alle brukergrupper, og i tillegg unngå at endringene for den enkelte ble for stor, gikk dette veldig smertefritt. Bortsett fra noen få hyttekunder, som har kort brukstid og representerer den gruppen som har merket dette mest, har det ikke vært negative reaksjoner fra kundene våre, avslutter Kolden.

Er effektbaserte tariffer løsningen?

Effekttariffering kan være et effektivt verktøy for å redusere nettleien, men utfordringen er først og fremst å formidle dette på en enkel og forståelig måte til kundene.  Erfaringene så langt fra Eidefoss gir ikke noe klart svar på om dette vil redusere effekttoppene.

Men ved å legge opp til en lik effektprising for alle kunder har for eksempel ladestasjoner i området til Eidefoss nå en lavere nettkostnad enn sammenlignbare effekttariffer i de fleste andre nettselskap.   

- Det er utfordrende å formidle til folk flest forståelsen av effekt kontra energi. Det er derimot lettere å få forståelsen for at lavest mulig nettkostnader også gir lavere nettleie. På denne måten kan verktøy som effektbaserte tariffer føre oss i riktig retning, og gjerne i en kombinasjon med en forenkling og rettferdig fordeling av nettleien, sier Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.