Asle 1 liggende (Foto Morten Brakestad).jpg

Fusjonsfantasi om nettselskap fra NVE og Thema

Nettregulering og bransjestruktur • Energi

Konklusjonen virker å ha vært gitt på forhånd da NVE ba Thema utrede gevinster ved digitalisering og fusjoner av norske nettselskap. NVE bør utvise forsiktighet med å bejuble resultatet.

Det er mye interessant å lese i Themas rapport «Hvilket potensial har teknologi og organisering til å redusere strømkundenes nettleie?», skrevet på oppdrag fra NVE. Det er også mye å bli oppgitt over. Det mest frustrerende er at NVE virker å ha gitt konklusjonene allerede i oppdragsdokumentet. Spørsmålet om bransjestruktur i Nett-Norge er ikke bare en teknisk sak. Det har de siste årene vist seg å være en het politisk potet, ettersom spørsmålet griper inn i distriktspolitiske hensyn som utbygging av bredbånd, beredskap og kompetansearbeidsplasser utenfor byene. I denne debatten risikerer NVE å tråkke ut i et politisk blomsterbed hvor et fagdirektorat bør være en fremmedart.

Er de "betydelige" gevinstene så betydelige?

Av 2,8 milliarder estimerte årlige besparelser, er nær halvparten knyttet til fusjoner. Nåverdien på foreslåtte tiltak er 60 milliarder. Det er tallene Thema opererer med, når konsulentene vurderer gevinstene av digitalisering og sammenslåing av nettselskap. Ikke overraskende vekker slike summer oppmerksomhet, men på gjentatte punkter ser det ut til at Thema overser allerede pågående utvikling i bransjen.

Like alvorlig er at gevinster ser ut til å bli regnet dobbelt. Et godt eksempel på det siste er knyttet til MAFIK (måling og avregning, fakturering og innordning, samt kundesenter). Her mener Thema at gevinsten ved fusjoner er «betydelig». Det samme (minus K, altså MAFI) vurderes også under digitalisering.  

Hvorfor regnes gevinsten som så stor her? Ble rapporten skrevet under forutsetning om at Elhub, i drift fra denne uken, skulle mislykkes?

Måling og avregning er allerede overlatt til Elhub. Datahuben kan enkelt ta oppgaven med fakturering og innordning, noe Elhub-sjef Tor-Bjarne Heiberg selv ga uttrykk for under lanseringen av prestisjeprosjektet. Hva gjelder kundesenter, utgjør dette en liten del av nettselskapets kostnader. Mange mindre selskap har tatt grep for å minimere kostnadene ved kundesentre, herunder kort åpningstid kombinert med automatiske løsninger. Prisen for innkjøp og drift av chatboter som kan ta unna banale henvendelser (som det er mange av) er lav og synkende. I tillegg har innføringen av AMS medført en svært kraftig reduksjon i antall kundehenvendelser.

Også til Themas påstand om at fusjoner vil gi store besparelser på IKT-systemer har vi liknende innvendinger. For det første har mange selskap gått sammen i Nettalliansen, som nettopp skal sørge for skalafordeler ved innkjøp av blant annet programvare. For det andre jobber Digital Norway og andre aktører med å opprette en felles digital grunnmur for bransjen, som skal sikre at det digitale språket er likt på tvers av selskapene. Dette er initiativer NVE selv har bejublet, og som Thema også omtaler i rapporten, uten å synliggjøre verdien av dette arbeidet. Hvorfor skal fusjoner nå være et foretrukkent middel for å sikre det samme?

Videre er vurderingen knyttet til å «sikre optimal drift» lite fundert. Her mener Thema det er betydelige gevinster å vinne ved fusjoner. Ja, det er mye å hente på felles driftssentraler – det er nettopp derfor flere mindre selskap ønsker samarbeide om slike felles enheter. Her har imidlertid NVE spredt usikkerhet om hva som er innenfor og hva som er utenfor regelverket.

Til sist skriver Thema at fusjonerte selskap vil føre til innsparinger ved at investeringer prioriteres bedre innenfor et større konsesjonsområde. Konsulentene sier imidlertid at dette punktet bare er «beskrevet, ikke estimert». Undertonen er her at mindre selskap ikke klarer å prioritere investeringer – dette til tross for at mange mindre selskap er høyeffektive, noe som peker mot god prioriteringsevne, og at NVE øker kravene til samordning mellom nettområder for å sikre en mest mulig rasjonell utvikling. Med det i mente kan vi ikke ta en «beskrivelse» for god fisk. Her vil vi se harde fakta.

Kulturspørsmål

NVE har med varierende argumentasjon gitt uttrykk for at de mindre selskapene bør forsvinne. Vi har ingenting imot at mindre selskap samarbeider eller fusjonerer, basert på eget ønske. Dermot får vi piggene ute når større selskap, sultne på inntektsrammene i mindre naboselskap, hevder at de mindre aktørene bremser utviklingen. Thema tar side med sistnevnte når konsulentene skriver at mindre selskap bør fusjonere med store heller enn med hverandre, ettersom de da «kommer inn i en etablert organisasjon og kultur».

Tja. Til dette vil vi si:

Det hadde vært moro om Thema diskuterte årsaker til at flere storfusjoner strander som følge av uenighet om hvor hovedkvarteret skal ligge.

Det hadde vært på sin plass om Thema pirket litt i motivasjonen til selskapene som er intervjuet til rapporten. I denne gruppen er større selskap med uttalt oppkjøpsiver godt representert.

Det hadde vært interessant om Thema også problematiserte Ringerikskrafts utsagn (gjengitt i rapporten) om at «kunden kan synes å bli borte i strukturdiskusjonene. Avstanden til kundene kan bli for stor og servicegrad ved responstid og kvalitet blir ikke vektlagt i tilstrekkelig grad».

Utelatte faktorer

I rapporten hadde det også vært velkomment med svar på følgende spørsmål:

  • Hvorfor er ikke engangskostnader ved fusjoner tatt med?
  • Bør ikke potensielle gevinster ved lavere avgifter og kostnadsreduksjoner i Statnett diskuteres?
  • Hva er kostnaden ved svekket beredskap utenfor byene?
  • Hvorfor diskuteres ikke gevinster av alternativer til fusjoner?

Når Thema skriver at ikke-fusjonerte selskap vil tape effektivitet dersom scenarioet de streker opp slår til, hvorfor inkluderes ikke en diskusjon rundt sårbarheten i dagens reguleringsmodell? Tar vi dette og øvrige påpekte forhold med i vurderingen mener KS Bedrift fortsatt at fusjoner er oppskrytt. Det er selvsagt en god løsning for noen selskap, men beslutningene må fattes lokalt av de som kjenner den lokale problemstillingen best. Vi kan ikke sitte i Oslo å være skråsikre på hva som er den beste løsningen i alle hjørner av dette langstrakte landet.

NVE har fått konklusjonen som bestilt. Bare synd at grunnlaget ikke er mer solid.