Foto: Robert Kaufmann/ FEMA/ Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons
Ny høring fra NVE om økonomisk regulering:

Redusert avkastning og økt KILE for nettselskapene

Nettregulering og bransjestruktur • Energi

NVE vil senke referanserenten for nettselskapene med 0.4 prosentpoeng og øke selskapenes KILE-kostnader for husholdninger.

NVE ba tidligere i år om innspill på to konsulentrapporter, som begge foreslo grep knyttet til inntektsrammereguleringen av nettselskapene. Mens den første rapporten anbefalte til dels store endringer i modellen som beregner referanserenten, konkluderte den andre med at husholdningers betalingsvilje for å unngå strømbrudd har økt de siste årene. Avtroppende direktør Per Sanderud sa under direktoratets beredskapskonferanse i mai at en leveringssikkerhet på 99,988 prosent ikke lenger er nok, ettersom norske husholdninger i økende grad er avhengige av leveringssikkerhet og –kvalitet.

Redusert referanserente

NVE ønsker nå å følge flere av anbefalingene i begge rapportene. Hva gjelder avkastningen for nettselskapene, vil NVE redusere det risikofrie renteleddet som benyttes i modellen for å beregne referanserenten fra dagens 2,5 til 1.5 prosent – en mindre reduksjon enn hva konsulentene fra Menon og Pöyry opprinnelig foreslo. Effekten av dette reduseres noe ved at direktoratet også vil innføre endringer i hvordan den bransjespesifikke kredittpremien beregnes. Mens konsulentrapporten foreslo å benytte Statnett-obligasjoner med 30 basispunkters påslag for å beregne kredittpremie, vil NVE heller benytte seg av en flytende kredittpremie basert på kraftkurver publisert av NBP. Kraftkurvene baseres på selskap med ulik kredittrating.

«Vi velger å inkludere mer «risikofylte» kraftobligasjoner enn i gjeldende modell, og kredittpremien blir noe høyere», skriver direktoratet i høringsdokumentet.

Konsulentforslaget innebar å benytte NIBOR i beregningen av nettselskapenes gjeldskostnader, heller enn 5-årig swaprente som i dag. Etter reaksjoner fra bransjen vil NVE fortsatt benytte 5-årig swaprente i beregningene. Direktoratet vil heller ikke innføre en egen referanserente for Statnett.

Rart signal

Dersom NVE vedtar forslaget som nå er på høring, vil det føre til en reduksjon i referanserenten på 0.41 prosentpoeng – fra dagens 6%, til 5,59%.

Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi, er ikke fornøyd med at avkastningen på nettselskapenes investeringer reduseres.

«Bransjen står overfor svært tunge investeringer de kommende årene, samtidig som rentene er på vei opp. I en slik situasjon sender det et rart signal å skulle redusere referanserenten. Riktige investeringer skal gi riktig avkastning», kommenterer han.

Samtidig er han fornøyd med at NVE i høringsforslaget har lyttet til bransjens innspill på konsulentrapporten.

«Virkeligheten bransjen står overfor, blant annet knyttet til type lån selskapene benytter seg av, er nok mer komplisert enn hva som var lagt til grunn i konsulentforslaget», sier Strand.

Kraftig KILE-hopp

NVE ønsker også i høringsforslaget å øke KILE-kostnadene for husholdninger, etter at en konsulentrapport fra Vista Analyse og Thema Consulting konkluderte med at betalingsviljen har økt. Det varsles derfor en økning på rundt 50% i KILE til husholdninger.

«Resultatene viser at dagens KILE-funksjoner er for lave og derfor ikke gir riktige insentiver i forhold til nivået på leveringspåliteligheten», skriver NVE.

Direktoratet sier det fremdeles gjenstår arbeid knyttet til beregningen av de nye KILE-funksjonene, og at et forslag til endringer i forskriftsteksten ikke vil bli sendt på høring før i månedsskiftet august-september.

Asle Strand er skeptisk til forslaget.

«En kraftig økning i KILE-kostandene kan i verste fall føre til overinvesteringer. Det innebærer lite fornuftig bruk av samfunnets midler. Vi skal også se nærmere på hvordan undersøkelsen som ligger til grunn for høringsforslaget har vært gjennomført», sier han.

KS Bedrift Energi skal sammen med nettreguleringsutvalget vurdere begge forslagene nøye innen høringsfristen 12. oktober. Vi ønsker innspill fra medlemmene i denne saken.