Foto: Norges Bank
Foto: Norges Bank
NVE foreslår abonnert effekt:

Utfordrende høring om nett-tariffer

Tariffer • Energi

KS Bedrift har denne uka sendt inn høringssvar om utforming av effekttariffer. Vi ber der NVE om å vurdere alternative modeller til abonnert effekt. Om direktoratet likevel holder på modellen, har vi konkrete innspill til hvordan den kan bli bedre.

KS Bedrift støtter målet om en mer effektiv utnyttelse av nettet, og gjennom det begrense den forventede økningen av nettleien. Vi er også enig med NVE i at det er ønskelig å fordele kostnadene for tilknytning til nettet på en mer rettferdig måte. Utfordringen er å finne den beste løsningen.

Mange av medlemmene våre har gitt tilbakemelding om at NVEs forslag om abonnert effekt vil være et dårlig valg. KS Bedrift Energi har skrevet felles høringsuttalelse med Distriktsenergi. I høringsuttalelsen gir vi uttrykk for at NVEs foreslåtte modell er dårlig egnet. Derfor ber vi direktoratet vurdere andre modeller for effekttariffering. Vi mener en modell med abonnert effekt blir utfordrende å forklare for kundene, i tillegg til at det blir vanskelig for kunden å tilpasse seg det foreslåtte tariffregimet.

Et tredje moment som er viktig for medlemsselskapene, er ønsket om utjevning av tariffer i det norske nettet. Dette hensynet blir vanskelig å forene med abonnert effekt. For å fungere godt, må tariffering etter abonnert effekt åpne for geografisk og tidsmessig differensiering, ettersom det er store forskjeller mellom nett og kundegrupper, både mellom og innad i forsyningsområdene. Dersom en slik differensiering tillates, tar vi et godt skritt vekk fra målet om lik nettleie.

På samme tid har dette forslaget ligget lenge på NVEs tegnebord. Direktoratet har tidligere avholdt to konsepthøringer knyttet til valget av modell. Til tross for at motstanden mot abonnert effekt er betydelig i store deler av bransjen og blant brukerorganisasjoner, kan vi ikke se bort ifra at NVE fremdeles vil ønske å innføre forslaget som har vært på høring. Da er det viktig å adressere svakhetene i dagens forslag.

Blant de viktigste innspillene i vår høringsuttalelse er:

  • Den nye modellen vil være krevende å forklare for kunden. Vi utfordrer dermed myndighetene til å ta ansvar for å kommunisere budskapet før modellen innføres.
  • Innføringen av effekttariffering bør tidligst komme i 2022, slik at nettselskapene får tid til å opparbeide godt datagrunnlag fra AMS.
  • Konsekvensene av lik tariffering for alle må utredes bedre, spesielt for store næringskunder. Dagens næringstariff med målt effekt fungerer godt.
  • Modellen må gjenspeile at effektbehovet varierer betydelig i ulike deler av landet. Mens noen områder er preget av fraflytting, opplever andre stor tilvekst av kunder. Det er viktig at ikke kundene påføres tilpassingskostnader når dette ikke er samfunnsnyttig.

Denne prosessen har vært krevende for alle parter, også for direktoratet. Vi håper at likevel at NVE trekker forslaget tilbake, gjennomfører grundigere utredninger, og presenterer en ny tariffmodell. Som det er blitt påpekt, er det sjelden med omfattende endringer i tarifferingsregimet. Hensynet til sunn utvikling i kraftsystemet er for viktig til at man kan godta å bli låst til en dårlig egnet modell.

Les høringsuttalelsen vår