Vindkraft01.jpg
Det vil i de kommende årene spesielt komme mye vindkraft inn på det norske nettet. Foto: iStock
Åpner for produksjonsbegrensning i nett-tilknytning:

Vi applauderer et kostnadsbesparende nettforslag!

Nett og bredbånd • Energi

OED foreslår at nettselskap og produsent kan inngå tilknytningsavtale med vilkår som innebærer nedregulering eller utkobling av produksjonen. Et godt forslag, mener vi.

Olje- og energidepartementet viser til at innmating av kraft på lavere nettnivåer trolig vil øke i årene fremover. Ettersom effektforbruket vil svinge mer, kan anstrengende situasjoner i nettet oppstå.

«Departementet mener derfor at det bør legges til rette for fleksible løsninger», heter det i et høringsforslag fra OED.

Departementet understreker at begge parter må være enige i en slik avtale, og at utgangspunktet fremdeles skal være at produsenten har rett til full tilknytning.

«Selv om det normalt er tilstrekkelig kapasitet i nettet til å mate inn full produksjon fra kraftverket, kan nettkapasiteten noen timer i året være slik at all produksjon ikke kan mates inn», heter det i høringsbrevet.

Etter dagens regler kan en slik situasjon få to utfall: enten må nettet oppgraderes til en standard som nesten til enhver tid er overdimensjonert, eller så kan nettselskapet søke NVE om fritak fra tilknytningsplikten. I dag er det nedfelt i forskrift at det ikke er adgang til å inngå avtaler som departementet nå foreslår.

Også bra for produsenter.

KS Bedrift Energi applauderer departementets forslag.

«Det norske nettet står overfor store investeringer i årene fremover, en kostnad som dekkes gjennom kundenes tariffer. Det er viktig å se på ordninger for å begrense investeringene», sier direktør Asle Strand i KS Bedrift Energi.

«Et nett som nesten til enhver tid vil være overdimensjonert, er en dårlig bruk av samfunnets ressurser», fortsetter Strand.

Han peker på at også produsenter vil være tjent med forslaget, ettersom nettselskapene fra årsskiftet blir pålagt å innkreve anleggsbidrag for forsterkning og tilknytning i alle nettnivåer. 

«Og dersom nettselskapet søker om fritak fra tilknytningsplikten, vil saksbehandlingen være lang. Dette skaper usikkerhet rundt prosjektet for investorene. Da vil det være bedre at partene setter seg ned og avtaler produksjonsbegrensninger», sier Strand.

Har du meninger om departementets forslag? Send oss innspill og tanker i god tid innen høringsfristen, 20. desember!