Vindkraft må skape lokal utvikling - Nathan McBride.jpg
Vindmøller ruver i landskapet. Derfor må utbyggingen gi fordeler for lokalbefolkningen. (Foto: Hasan Zahra)

Vindkraft må skape lokal vekst

Vind og sol • Energi

Utbyggingen av vindkraft ser ut til å bli stadig viktigere i kampen mot klimaendringer. Da er det avgjørende at de som opplever naturinngrepene også nyter godt av verdiskapningen.

KS Bedrift mener at vindkraften kan og bør bidra i kampen mot klimaendringer. Men det knytter seg flere vanskelige spørsmål rundt utbyggingen av denne fornybare energikilden. Hvem skal eie de store vindparkene og hvor skal de bygges? Og ikke minst: Hvordan skal vi sikre at de som opplever ulempene av utbyggingen også nyter godt av verdiene som skapes?

Det er bred enighet om at vi kan og bør bidra i arbeidet med å erstatte dagens forurensende kraftproduksjon utenfor våre grenser med ren og fornybar norsk energi. På kort sikt vil dette bety å bygge ut landbasert vindkraft. Vindkraftutbygging vil alltid by på konflikter, det gjelder det meste av kraftutbygging i dette landet.

Rundt omkring i vårt langstrakte land vil det nok være mange ulike svar på hvordan vindkraft skal skape lokal vekst. Og vi i KS Bedrift Energi skal ikke komme med noen oppskrift. Men to av våre medlemmer – Fitjar Kraftlag SA og Østfold Energi – har vist hvordan lokal satsing på vindkraft, i kombinasjon med utenlandske investorer, kan skape verdier som kommer lokalbefolkningen til gode.

Hetere debatt om vindkraft

NVE har nylig lagt frem et forslag til en nasjonal ramme som inneholder et samlet kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land og forslag til det de mener er de mest egnede områder for lokalisering av ny vindkraft. Dette forslaget er nå ute på høring og her ser det ut til at den globale oppvarmingen allerede har sørget for en solid temperatur!

I denne sammenheng er det interessant at NVE har ekskludert Øst-Finnmark fra de «mest egnede områder». I en region som Finnmark vil elektrifisering av petroleumssektoren, primært gjennom å fase ut eksisterende bruk av gasskraft, være et av de viktigste bidrag i kampen mot klimaendringer.

-Statnett sammen med NVE må nå kjenne sin besøkstid med hensyn til videreføringen av 420 KV ledningen fra Skaidi og østover, og i sitt forslag ta høyde for de muligheter dette åpner for vindkraften, sier Jon Erik Holst, administrerende direktør i Hammerfest Energi.

Hvilke områder er egnet?

Holst påpeker også den litt uforståelige konklusjon NVE har gjort for de to områdene Øst- og Vest-Finnmark.

-NVE har i forslaget åpnet for et område i Vest-Finnmark hvor aktører tidligere har fått avslag på flere vind- og småkraftprosjekter. Samtidig er Øst-Finnmark, hvor blant annet dialogen med reindriften har gått mye bedre enn i Vest-Finnmark, definert som et «område som nesten ble utpekt», avslutter Holst.